Nærmere seksti NTNU-ere møttes til «NTNU-kafè» 29. mai for å diskutere campus og læring i lys av koronapandemien. Kaféen var i seg selv en test av gode digitale møteplasser, men fortsatt har vi behov for å møtes fysisk og ha rom for uformelle treff og samtaler.

Skrevet av: Hanna Maria Jones  |  Foto: Kai T. Dragland

Ordsky fra gruppediskusjonene.

Klar tale fra gruppediskusjonene: De ordene som er størst er de som har blitt nevnt flest ganger. Illustrasjon: Ordsky generert fra oppsummeringene av gruppediskusjonene under NTNU-kafé 29. mai.

Hva betyr koronapandemien for NTNUs campusutvikling? 

Prosjektdirektør Merete Kvidal innledet NTNU-kaféen med å gi en status på hvor NTNU er kommet i samlingen av NTNUs campus i Trondheim. Erfaringene fra koronapandemien aktualiserer en del spørsmål NTNU stiller seg i planleggingen av campus: Blant annet om det digitale gjør at vi i framtiden vil bruke campus på en annen måte? Og synliggjør erfaringene fra koronapandemien nye aspekter som vi må ta høyde for i planleggingen?      

Les mer: Merete Kvidal, 29.05.20: Hva skjer i NTNUs campusutvikling nå?

Deretter innledet Patric Wallin og Rune Hjelsvold til diskusjon i mindre grupper, rundt «digitale kafébord». Wallin er føsteamanuensis i Universitetspedagogikk ved Institutt for pedagogikk og livslang læring og snakket om hva omgivelsene betyr for læring

Les mer: Patric Wallin, 29.05.20: Hva betyr omgivelsene for læring?

Rune Hjelsvold er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk, merittert underviser og prosjektleder i Excited – senter for fremragende IT-utdanning ved NTNU.   

Les mer: Rune Hjelsvold, 29.05.20: Hva kan vi lære av denne «digitale våren»?

Vi må fortsatt møtes fysisk og ha rom for uformelle samtaler! 

Et gjennomgående tema fra gruppediskusjonene var at det fortsatt oppleves som viktig å møtes fysisk. Større arrangement kan gjennomføres digitalt, men de uformelle samtalene mellom kolleger og mellom undervisere og studenter er et stort savn.

Hva har vi savnet? 

Deltakerne på NTNU-kaféen savner blant annet det kollegiale, de uformelle samtalene med kolleger og studenter mellom møter og forelesninger, og muligheten til øyenkontakt og å kunne lese kroppsspråk når man står og underviser eller er i møter.

“Jeg savner å høre summingen av studenter, latter og bråk. Lukten av forsøk som gikk galt.” – Utdrag fra gruppediskusjonene 

De individuelle forskjellene blir dessuten tydeligere: Digital undervisning stiller større krav til selvdisiplin og de individuelle forskjellene er store blant studentene. For noen blir det lavere terskel for å følge undervisningen, og mer er tilgjengelig med opptak, mens andre fortere mister konsentrasjonen. Hjemmekontor har ført til et større skille mellom de som har hatt hjemmeværende (og mindre) barn hjemme, lite plass og de som har gode fasiliteter for hjemmekontor 

Det er først og fremst aktivitet og dialog i de mer uformelle settingene som blir et savn. Det kan løses digitalt gjennom mindre grupper, men utfordringen blir å etablere de sosiale relasjonene som er nødvendig for god læring.  

Hva må vi som NTNU-ere ta med oss videre? 

Formidling én til mange og større arrangement kan godt løses digitalt, men det må være rom for sosial læring og arealer som tilrettelegger for nettopp det. Tilgang til innovative læringsarealer som er tilpasset ulike læringssituasjoner, og som godt kan kombineres med digital undervisning, blir enda viktigere.  

Også etter koronapandemien vil NTNU fortsatt være et universitet i tre byer, og særlig i den sammenhengen er det mye positivt å bygge videre på. Terskelen for å få til flercampus-undervisning har blir lavere når flere undervisere og forskere har måttet øke sin digitale kompetanse. Dessuten har flere fått erfare at det er lettere at alle er til stede digitalt enn at mange er samlet til et fysisk møte og kun noen få følger møtet digitalt.  

“Fysiske og digitale møter er ikke to motsetninger, men supplerer hverandre og må spille sammen på en god måte” – Utdrag fra gruppediskusjonene 

Om NTNU-kafé: 

NTNU-kafé er en møteform etablert internt i NTNU for å treffe kolleger, få informasjon, stille spørsmål og diskutere saker som berører «NTNU-ere» på tvers av fakultet, institutt og administrative enheter. NTNU benytter denne møteformen regelmessig i sin campusutvikling. Hensikten er å skape en møteplass hvor ansatte og studenter fra ulike fag kan diskutere aktuelle problemstillinger relevant for campusutvikling.