I forslag til statsbudsjettet for 2021 settes det av totalt 169,7 millioner kroner til forprosjekt for NTNU campussamling og 40 millioner til Ocean Space Centre.

Flyfoto over Gløshaugen campus i Trondheim.

Foto: Erik Børseth/NTNU

Skrevet av: Silje Grytli Tveten , Campusutvikling NTNU.

Bevilgninger til forprosjektering for campussamling i 2021

Med samling av store deler av NTNUs campus i Trondheim til området rundt Gløshaugen skal det hentes ut synergier mellom fagmiljøene. Dette skal skje gjennom å legge til rette for økt tverrfaglighet og samarbeid og bedret kvalitet i utdanning, forskning, innovasjon, kunst og formidling.

I forslag til statsbudsjettet vil regjeringen bevilge Statsbygg 159,7 millioner til forprosjektering av NTNUs campussamling i 2021. Dette utgjør deler av det totale behovet på over 600 millioner kroner i forprosjekteringsperioden.

I tillegg bevilges NTNU 10 millioner kroner for arbeidet med prosjektet.

Mindre enn vi hadde meldt behov for i 2021

Midlene til Statsbygg er del av den forespeilede totale kostnadsrammen på 11,6 milliarder kroner som NTNU ble lovet av regjeringen mandag 21. september.

– Statsbygg og NTNU meldte til sammen et behov på 285 millioner kroner, inklusivt et behov for NTNU på 67 millioner kroner. Det er bra det kommer penger, men det er åpenbart mindre enn vi hadde beskrevet som behov for 2021. Dette kan gjøre det mer utfordrende for oss å gjennomføre forprosjekt med den kvalitet som vi må ha for å realisere campussamlingen på en god måte, sier Anne Borg.

Totalt skal inntil 92 000 m2 nytt bygges og inntil 45 000 m2 ombygges i prosjektet. Statsbygg er byggherre for campussamlingen og har startet arbeidet med forprosjektet, inkludert reguleringsplanarbeidet. Byggestart er planlagt i 2024. Målet er at alle nye bygg og universitetsområder skal være klare til bruk i 2028.

40 millioner til forprosjektering for Ocean Space Centre

NTNU planlegger i samarbeid med SINTEF bygging av Ocean Space Centre på oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet. Statsbygg har ansvar for å utvikle, regulere og gjennomføre byggeprosjektet.

Regjeringen vil i statsbudsjettet bevilge Statsbygg 40 millioner til forprosjektering i 2021.

– Med denne bevilgningen får vi det vi trenger for å planlegge det nye senteret som vil gi Norge det løftet som trengs for å gripe de framtidige mulighetene i havrommet. Ocean Space Centre vil utgjøre kjernen i et verdensledende utdannings- og kunnskapsmiljø som kobler sammen og utvikle alle fag innen havnæringene, sier Anne Borg.

Ocean Space Centre vil bli et nasjonalt senter for morgendagens tverrfaglige, maritime utdanning, sammen med et tverrfaglig senter for etablerte og nye næringer – hvor industriaktører med høy teknologisk kompetanse får verifisert og utviklet sine løsninger, i samarbeid med verdensledende forskere.

Forprosjektering av bygg og utstyr startet våren 2020 og vil fortsette i 2021, med ventet ferdigbehandlet reguleringsplan i 2021. Ventet byggestart er i 2022 og i 2025 er bygget planlagt.