NTNU øker satsingen på bærekraft og utlyser interne forskningsprosjekter for bedre systemforståelse knyttet til endringer på bærekraftsområdetI omfang utgjør satsingen over 40 ph.d.-stillinger. 

– Dette er stort både for NTNU og i nasjonal sammenheng, sier Prorektor for forskning Tor Grande.  

NTNU har i mange år hatt bærekraft som prioritert område. Bærekraft er en tydelig føring i strategien Kunnskap for en bedre verden. Strategien slår fast at NTNU skal være premissleverandør for omstilling til et mer bærekraftig samfunn. Dette skal vi gjøre gjennom å tydelig prioritere innsats og ressurser i tråd med FNs bærekraftmål. 

I årsplanen for 2021 har vi konkretisert hvordan vi skal omsette føringene til konkrete tiltak. Målet er å styrke vår rolle som kunnskaps- og kompetanseleverandør for bærekraftig utvikling og bærekraftige løsninger.  

Satsingen er en direkte oppfølging av rektor Anne Borgs fokus på kvalitet og bærekraft.  

Ønsker å bidra til en kunnskapsbasert bærekraftig utvikling  

Bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Et sentralt prinsipp er at ingen skal utelates. Tidshorisonten for nødvendige endringer er kort, og ved oppskalering av tiltak er det nødvendig å unngå store negative sideeffekter. Samtidig er det nødvendig å stimulere et samspill mellom positive sideeffekter.  

For å få en bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftsområde har NTNU derfor nå øremerket 40 ph.d.-stillinger på bærekraft hvor systemforståelse og interessekonflikter mellom ulike bærekraftmål i tillegg til kritiske faktorer for å lykkes med omstillinger i samfunnet er sentrale tema.

Tor Grande, Prorektor for forskning. Thor Nielsen/NTNU

– Dette er nødvendig for at NTNU skal kunne uteksaminere kandidater med kunnskap slik at de kan møte bærekraftutfordringene, og for at vi gjennom forskning, nyskaping og formidling skal kunne påvirke til endringer i samfunnet, sier Grande 

Kobling på tvers av fagmiljø

Bærekraftbegrepet er altomfattendeNTNU har sterke fagmiljøer med høy bærekraftkompetanse innenfor teknologi og naturvitenskap. Det er også viktig at fagmiljø innenfor humaniora og samfunnsfagene styrkes på sine egne premisser. 

Kunnskapsutvikling om endringer på samfunnsnivå er ikke mulig uten en bedre kobling av fagmiljø på tvers av alle disse kulturene. Dette er ikke godt nok utviklet på NTNU i dag, men mulighetsrommet er stort, og fremtidige utlysninger i Norge og EU ser ut til å kreve mer av slike koblinger. 

–  Vi tror at dette kan gi oss et konkurransefortrinn i fremtidige utlysninger fra for eksempel EU og NFR hvor disse temaene er høyst aktuelle, sier Grande 

Finansiering og søknadsfrist

Prosjektet er finansiert av en øremerket tildeling av 30 stillinger innen matematikk, naturvitenskap og teknologi fra KD. I tillegg har NTNU lagt inn 10 ekstra stillinger slik at også andre fagmiljøer kan delta i utlysningen.  

Søknadsfristen er 16. august 2021, og det er kun ansatte i fast vitenskapelig stilling som kan være prosjektleder for et slikt prosjekt. 

Her finner du fullstendig utlysning av forskningsprosjektene 

Eget webinar om utlysningen 18. mai

Hensikten med webinaret er å informere om utlysningen, inspirere fagmiljøene til å utvikle prosjektsøknader, og å klargjøre premissene for vurdering av søknader.

Du kan sette av datoen og registrere deg for webinaret allerede nå. (ikke bindende påmelding)