REALiTETEN

Kalde fakta

– finner svar hos dyrene

For å finne ut mer om de menneskapte miljøforandringer, retter Jenny Bytingsvik blikket mot isbjørner.

Det er ofte slik biologene jobber: De tar problemstillinger som har rot i den menneskelige verden, og finner svaret hos dyrene. Jenny er forsker (PhD-stipendiat), og for hennes del er det problemstillinger knyttet til miljøforandringer som er aktuelle. For å finne løsninger konsentrerer hun seg om giftstoffer i fettet til isbjørn.

– Naturen har vært selvregulerende og upåvirket av mennesker – helt fram til den industrielle revolusjonen. Den har stått overfor mange utfordringer, men aldri tidligere menneskeskapte miljøforandringer! Forskning på isbjørn kan si oss litt mer om hvilke konsekvenser miljøgiftene har for naturen, forteller Jenny.

Finnes isbjørnen om 100 år?
Mye av Jennys feltarbeid foregår i Arktis, som ligger langt borte fra verdensIllustrasjonsbilde/FOTO forurensningskilder, men som likevel sliter med et høyt nivå av miljøgifter.
– Miljøgiftene kommer med vind, havstrømmer og is, som skaper problemer. Det er ikke bare isbjørnen som står overfor store utfordringer, men også andre arktiske dyrearter. Disse dyrene har tilpasset seg klimaendringer tidligere, men spørsmålet nå er om de klarer å tilpasse seg disse menneskeskapte endringene, ­undres Jenny.

Giftstoffer lagres i fett, og Jennys forskning går blant annet ut på å analysere giftstoffene i isbjørnenes fettlag. Og hun er oppriktig bekymret for isbjørnens framtid:

– Isbjørnungene fødes i hiet, og når de kommer ut et halvt års tid senere, har de lagt på seg omtrent 10 kilo. Og de lever kun av morsmelk. Morsmelka er svært feit, og det betyr at ungene får i seg høye konsentrasjoner av miljøgifter i løpet av dieperioden. Vi vet ikke hva effektene av dette er, og jeg er redd det er for sent for isbjørnen før det settes inn tiltak.

Jenny Bytingsvik (31) har realfagsutdannelse i biologi, og forsker på menneskeskapte miljøforandringer gjennom dyrenes verden. Foto:NTNU

Naturen rommer mange uløste gåter...

–  og det er kanskje derfor realfagstudiet i biologi er veldig allsidig, med mye feltkurs, laboratoriearbeid og teori.

– Realfagstudiet i biologi gir uendelig mange muligheter. Du får naturen og omverdenen tettere inn på deg og blir i stand til å stille spørsmål om mye – fra små organismer til hvilken holdning folk har til naturen.

Fagområdet er stort, og spenner helt fra grunnforskning til store politiske spørsmål, sier Jenny, og fortsetter:
– Jobbmulighetene er mange, innenfor både forvaltning, undervisning og forskning. Mulige arbeidsgivere er Statens forurensningstilsyn, Direktoratet for naturforvaltning, Mattilsynet og næringslivet. Det trengs også gode lærere i både grunnskole, videregående skole, ­universiteter og høgskoler.