Utdanningsprosjekter ved NV-fakultetet

INNOVATIV UTDANNING

Utdanningsprosjekter ved NV-fakultetet


Fakultetet har flere utdanningsprosjekter innen innovativ utdanning. Som del av NTNU toppundervisning har flere prosjekter fått midler fra sentralt og fra fakultetet. Prosjektene strekker seg fra innovasjon på laboratoriet til store emners pedagogikk til å gjøre det åpenbare - å aktivisere studentene.

Målet er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer for å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsevne. 


Bilde


Prosjektene

Prosjektene


χ: Collective. Individual. 
Prosjektleder: Magnus Lilledahl, Institutt for fysikk
Hvordan skal man velge, kombinere og implementere ulike læringsaktiviteter for å oppnå et optimalt læringsmiljø? Det skal det nye toppundervisningsprosjektet bruke de neste 3 årene på å undersøke.

Prosjektet vil utvikle et rammeverk for undervisning, i form av en digital plattform med ressurser. Et slikt rammeverk vil legge til rette for at man på instituttene og i fagmiljøer skal kunne se på undervisning som felles innsats, i motsetning til å se på det som en innsats som gjøres av enkeltindivider. Prosjektet vil også ta i bruk elementer fra trening av toppidrettsutøvere – som for eksempel mental trening – slik at den enkelte student skal lære mest og best mulig.

Når rammeverket er utformet, skal det implementeres på kursene Elektrisitet og magnetisme (EM1) og TFY4240 Elektromagnetisk teori.

Game based simulation for teaching about stakeholder behaviour in natural resource management.
Prosjektleder: Bente Jensen Graae, Institutt for biologi
Prosjektet baserer seg på data fra EU-prosjektet AfricanBioServices, hvor det forskes på forholdet mellom mennesker og økosystem i Serengeti nasjonalpark i Tanzania. Basert på innsamlet datamateriale og analyser, vil forskerne i AfricanBioServices beskrive ulike scenarier for utvikling av regionen, og mekanismer som påvirker situasjonen i ulik retning.

Dette vil være utgangspunktet for et spillbasert undervisningsopplegg hvor studentene selv får prøve seg i ulike roller og scenarier. Det nye undervisningsopplegget skal gjennomføres i faget RFEL3081 Naturressursforvaltning, tverrfaglig prosjekt.

Digitale øvinger i TMAT1009 organisk og matkjemi. 
Prosjektledere: Åse Strand og Lisbeth Mehli, Institutt for bioteknologi og matvitenskap

Målet for prosjektet å øke studentenes aktivitet, læringsutbytte, motivasjon og engasjement for emnet Organisk kjemi og matkjemi, et fag som i dag har høy strykprosent. Prosjektet vil ta i bruk obligatoriske digitale øvingsoppgaver med umiddelbar tilbakemelding og godkjenning.

Det legges til rette for at studentene bruker Smartboard/-podium eller PC og digitale verktøy som  SmartNotebook til å notere på under prosessen. Slik kan alle på gruppa se alt samtidig. Svar på oppgaven kan være i form av tekst, bilder, korte forklaringsvideoer som studentene selv tar opp vha. mobilkamera.

 

Tidligere prosjekter

 

Å gjøre det åpenbare - aktivisere studentene

Prosjektleder: Institutt for fysikk, førsteamanuensis Magnus Borstad Lilledahl
Varighet: August 2015-august 2016

En grunnleggende forutsetning for læring er en aktivt deltagende som benytter seg av det miljø og de ressurser som universitetet tilbyr. Vi ønsker å utvikle aktiviteter og oppgaver hvor studentene i større grad løser oppgaver og lærer i fellesskap. I tillegg vil vi utvikle nettbaserte tester som skal fungere som formativ vurderingsmetode for studentene, samt være motivasjon for å forberede seg for forelesning og jobbe jevnt gjennom semesteret. Resultatene i utviklingsprosjektet vil bli implementert i faget TFY4125 Fysikk og tilsvarende paralleller.

Aktivisere studenter i storklasseundervisning

Prosjektleder: Institutt for materialteknologi, førsteamanuensis Frode Seland

Prosjektet har som mål å øke studentinvolvering i fag med mange studenter ved å introdusere enkle og kostnadseffektive læringsteknikker. Tenke, diskusjons- og forklaringsoppgaver skal benyttes i timene for å gi studentene anledning til å diskutere og forklare relevante konsepter seg imellom og i plenum. Prosjektet vil bidra til å utvikle bedre forståelse for tema som undervises, noe som kan forbedre læringseffekten på kort og lang sikt. I tillegg vil aktive øvelser kunne øke samholdet mellom studenter og student/foreleser, gjøre studentene mer motiverte for videre læring og redusere frafall.

Prosjektet vil knyttes opp mot, og være et supplement til, det strategiske undervisningsprosjektet VKR – Virtuelle Kjemiske Rom som ledes av Fakultet for naturvitenskap og teknologi.

The Virtual Simulation Lab

Prosjektledere Institutt for kjemisk prosessteknologiførsteamanuensis Brian Arthur Grimes og førsteamanuensis Johannes Jäschke

Prosjektet fremmer videreformidling av relevant kunnskap og erfaring blant studenter som hovedsakelig jobber med simulasjonsverktøy. Disse studentene jobber ofte alene og må finne løsninger for vanlige problemer på egen hånd. Derimot har studenter som jobber eksperimentelt i laboratoriet et naturlig møtested for å utveksle kunnskap og erfaringer.

For å skaffe en tilsvarende møteplass for master- og ph.d- studenter som primært jobber med simuleringsverktøy, etablerer dette prosjekt en seminarrekke der studenter underviser studenter. I sesjoner med «How-To»-tilnærming deler studentene kunnskap om nyttige verktøy, metoder og løsninger. I tillegg byr seminarene på et hyggelig forum for å bygge nettverk, dele erfaringer og hjelpe hverandre.

Et viktig element i prosjektet er at studentene som presenterer får pedagogisk veiledning og tilbakemelding når de forbereder seminarene. Slik får de god erfaring i å undervise, samtidig som faglig utbytte styrkes. Seminarene blir tatt opp på video og legges ut på prosjektets nettside for å gjøre kunnskapen tilgjengelig for et større publikum.

Sticky Metal
Prosjektleder: Institutt for materialteknologi, Ida Westermann
Varighet: August 2015-juli2016

Prosjektet har to hovedformål. det ene er å innføre ekperimentelle eksempel i forelesningen. Det andre er å gjøre øvingsopplegget elektronisk. 

Developing a new laboratory course in basic biochemistry
Prosjektleder: Institutt for bioteknologi og matvitenskap, Kjell Moren Vårum
Varighet: August 2015-juni 2016

The main goal is to update the current laboratory course in the advanced biochemistry course to be used in the basic biochemistry course, with new exercises which are more interactive and provide visualization and thereby easier to understand for the students.

Programmering og modellering i emner som inngår i MTKJ-programmet
Prosjektleder: Institutt for kjemisk prosessteknikk, Tore Haug-Warberg

Hovedmålet med prosjektet er å tre estudentene tilhørende MTKJ i grunnleggende programmering og algoritmebygging for å gjøre dem skikket til å løse praktiske problemer.

Datastøttet øvingsopplegg i KJ1000 Generell kjemi
Prosjektleder: Institutt for kjemi, Bjørn Hafskjold
Varighet: 15.08.2015-31.01.2016

Prosjektets mål er å prøve ut et datastøttet opplegg for regne- og teorieøvinger i emnet KJ1000 Generell kjemi.

 


Virtuelle kjemiske rom

Virtuelle kjemiske rom

Prosjektledere: Institutt for materialteknologi, Hilde Lea Lein og Institutt for kjemi, Karina Mathisen
Varighet: Jan 2014-Des 2017

Les mer om prosjektet