Nyhet fra FME NTRANS

Nyhet fra FME NTRANS

 

 

– Vi skal finne den smarteste veien

Intervju med leder av forskningsområde 4, Kari Espegren

– Vi skal finne den smarteste veien

 

Kari Espegren gestikulrerer
– Det er viktig at vi opplever hvor vi er nå, altså at utgangspunktet vårt er likt, og at vi har enn felles plattform. Og så må vi få alle til å spille på lag. De andre forskningsområdene og brukercasene er relevant å inkludere her, sier Kari Espegren (Foto: Gry Slotterøy, IFE)

– Som orienteringsløpere på jakt etter den beste ruta fra punkt A til punkt B, skal vi NTRANS-forskere finne fram til den beste veien til målet.

(Publisert 08.06.2021)

– Og målet, det er bærekraftig omstilling. I NTRANS-sammenheng handler det jo mest om energiomstilling. Det sier forskningsleder ved IFE, som også leder dette forskningsområdet, Kari Aamodt Espegren.

Både teknologi og mennesker

Forskerne skal analysere ulike omstillingsbaner på veien til et lav-utslippssamfunn, med spesielt blikk på den norske utviklingen, og på hvordan samspillet med Europa kan foregå med de ulike alternativene.

– Omstillingen må være kostnadseffektiv, rettferdig og inkluderende. Det handler om både teknologi og mennesker, sier Espegren. Hennes egen bakgrunn er teknisk-økonomisk. Men i dette forskningsområdet samarbeider hun mye med forskere innen samfunnsvitenskapelige disipliner.
Espegren og de andre forskerne skal forene de ulike perspektivene – i en flerfaglig tilnærming. Ulike forskningsdisipliner og forskningsmodeller brukes for å analysere de samme problemstillingene.
 

Definere: Hvor er vi nå?

– Det er viktig at vi opplever hvor vi er nå, altså at utgangspunktet vårt er likt, og at vi har enn felles plattform. Og så må vi få alle til å spille på lag. De andre forskningsområdene og brukercasene er relevant å inkludere her, sier forskeren.
Forskningsområde 4 (FO4) skal dra nytte av forskningen i områdene 1-3, og kombinere de ulike perspektivene som karakteriserer retningene for omstilling i Norge, men også i EU og globalt. Planleggingen av omstillingen til lavkarbonsamfunnet er preget av høy grad av usikkerhet i mange sektorer og kunnskapsfelt. FO4 skal samarbeide tett med ulike aktører og interessenter som tar beslutninger.
 

Ser på transportsektoren først

– Området er stort, så vi har satt som mål å konsentrere oss om transportsektoren de første to årene. Det er mange aktører, og ulike forskningsmetoder og modeller, blant annet sosiotekniske modeller.
I den første toårsperioden er brukercasen om radikal omstilling i transport (UC3) den mest relevante, og et tett samarbeid med interessentene og brukerpartnerne fra transport skal etableres. Også brukercasen om å bygge framtidas samfunn (U1) har relevant aktivitet innen mobilitet, framtidig transportbehov og modale skift.
– Stat og kommune er en stor innkjøper av varer og tjenester, så offentlige innkjøpsordninger vil være en viktig del av omstillingen. For eksempel har Fylkeskommunen en viktig rolle som bestiller av kollektivtransport, blant annet ferger og hurtigbåter. Gjennom dette kan de legge til rette for en raskere innfasing av nullutslippsfartøy. Også havnene er en veldig viktig brikke, det trengs infrastruktur for påfyll av drivstoff som strøm og hydrogen.


Ni fortellinger om bærekraftig mobilitet

I 2020 jobbet NTRANS forskere med å beskrive ulike elementer i bærekraftig mobilitet, i artikkelen «Grand Narratives for sustainable mobility: A conceptual review», publisert i Energy Research & Social Science. Basert på en konsept- og litteraturstudie presenterer artikkelen ni fortellinger om bærekraftig mobilitet, inkludert blant annet grønn regulator, kompakte byer, rene drivstoffer, bildelingsordninger, det enkle liv og ulike IKT-løsninger. Med utgangspunkt i disse fortellingene – som påvirker og påvirkes av hverandre – presenterer vi tre såkalt store fortellinger om bærekraftig mobilitet: elektromobilitet, kollektivtransport 2.0 og lavmobilitetssamfunnet. Artikkelen avsluttes med en vurdering med tanke på gjennomførbarhet (virker de?), aksept (vil vi ha dem?) og viktighet (er de bærekraftige?)
 

Hydrogen er spennende!

Espegren og NTRANS-kollegene i forskningsområde 4 har også jobbet med en forskningsartikkel på tema hydrogen. Den heter: «The role of hydrogen in the transition from a petroleum economy to a low carbon society,» og ble publisert i International Journal of Hydrogen 2. juni.
– Artikkelen er også basert på tidligere forskningsarbeid, og handler om rollen til hydrogen på veien mot lavutslippssamfunnet. Det er veldig spennende forskning som skjer på hydrogen-feltet!

 

Vibeke Ann Pettersen

Logo

Logo

Sosiale medier

Arbeidspakkene

Arbeidspakkene

Arbeidspakker i forskningsområde 4:

4.1: Kvantitative modeller. Ledes av Anders Hammer Strømman, NTNU IndEcol og Pernille Seljom, IFE

  • Videreutvikling av teknisk-økonomiske modeller og modeller for bærekraft og livsløpsanalyse

4.2: Sosioteknisk analyse. Ledes av Sigrid Damman, SINTEF Digital

  • Analyse som tar hensyn til aspekter som innovasjon, ulike aktørers strategi og sosial aksept

4.3 Brukerinvolvering. Ledes av Eirik Gjelsvik Medbø, NTNU-IØT

  • Diskusjon med brukerpartnere gjennom workshop

4.4 Analyse av omstillingsbaner. Ledes av Kari Espegren, IFE

  • De ulike perspektivene diskuteres og kombineres for å lage helhetlige analyser av omstillingsbaner

NTRANS-forskerne skal

NTRANS-forskerne skal

  • Forbedre rammer for å identifisere og vurdere forskjellige omstillingsveier
  • Øke forståelsen av bærekraftig omstilling som fenomen
  • Utvikle en tverrfaglig tilnærming i grensesnittet mellom de sosiale, tekniske, økonomiske og miljømessige perspektivene
  • Analysere hva som er kostnadseffektive omstillingsbaner for Norge, og de miljømessige, politiske og sosiale mulighetene og utfordringene ved disse omstillingsretningene

Foto av Kari Espegren

Kari Espegren i døråpning
– Hydrogen er spennende! Espegren og NTRANS-kollegene fikk 2. juni 2021 publisert en forskningsartikkel i International Journal of Hydrogen. (Foto: Gry Slotterøy, IFE)

Mer om forskningsområde 4

Mer om forskningsområde 4

Her kan du lese mer om forskningsområdet, Omstillingsveier til ei bærekraftig framtidForskningsområde 4

Bilde av en overbygd bro i glass med bygninger utenfor
Illustrasjon: Colourbox

Lese flere forskerintervjuer ?

Lese flere forskerintervjuer ?

I NTRANS' årsrapport for 2020 kan du lese intervjuer med lederne av alle fem forskningsområdene våre på engelsk.

Forside årsrapport