Papirindustriens forskningsinstitutt vil til NTH

Treforedlingsbransjen har nedsatt et utvalg som vil se på mulighetene for å slå sammen Papirindustriens Forskningsinstitutt (PFI) og NTHs treforedlingsgruppe i ett senter. Etter hva Gløs erfarer synes det som sannsynlig at dette blir lagt til NTH.

Adm. dir. i Borregaard NEA AS, Svein Ove Faksvaag, er leder for utvalget. Han opplyser til Gløs at det nå har gått ut informasjon til ansatte i PFI der det redegjøres for de bransjemessige endringer og behovet for å videreutvikle bedriftens internasjonale konkurransekraft.
- Det er naturlig at bransjen ser nærmere på mulighetene for en tettere integrasjon av PFI og NTHs treforedlingsgruppe, som ligger ved Institutt for kjemiteknikk. Et nasjonalt kompetansesenter der man får samlet kunnskapen som finnes på feltet, vil være sentralt, sier Faksvaag.
Papirindustriens Forskningsinstitutt er Norges eldste bransjeinstitutt og har i dag mellom 50 og 60 ansatte. Det er de store strukturendringene i bransjen de senere årene som har gitt nytt liv til de gamle planene om en sammenslåing.
I begynnelsen av november hadde deler av utvalget møte med NTHs høgskoledirektør Kjell Næsje og professor Torbjørn Helle ved Kjemiteknikk.
- NTH vil stå behjelpelig med å skaffe tomt hvis det blir aktuelt med flytting, sier Næsje.
- Et alternativ er tomten ned mot jernbanen mellom den gamle Brannlab`en og SINTEFs administrasjonsbygg. Andre alternativ kan være makeskifte med Geologi, eller bygging nærmere kjemiblokkene. Det skal ihvertfall ikke stå på oss om PFI finner det interessant å flytte til NTH. Ifølge Svein Ove Faksvaag vil utvalget presentere sin innstilling for styret i treforedlingsbransjen i begynnelsen av l995.

ÅD


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no