Ros og ris til oljeforskerne

Institutt for fysikalsk kjemi: Særdeles godt.
Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk: Bestått.
Institutt for teknisk elektrokjemi: Stryk.

Slik kan Forskningsrådets nylige vurdering av petroleumsforskningen ved NTH kort oppsummeres.

Det er i en fersk evalueringsrapport fra Norges forskningsråd at petroleumsforskningen ved NTH blir nøye vurdert. Bakgrunnen er et eget forskningsprogram for petroleumsbasert grunnforskning (PNG) som startet på midten av åttitallet. Et av målene med programmet var å styrke denne type forskning ved universitetene i Norge. Programmet som pågikk fram til l992, fikk økonomisk støtte bl.a fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUD) og daværende NAVF. De tre aktuelle instituttene ved NTH mottok nesten 15 millioner kroner i støtte til prosjekter, doktorgrader og publikasjoner.

FYSIKALSK KJEMI

Fysikalsk kjemi hadde fire prosjekt støttet av PNG. Ytterligere fire prosjekt, støttet av NTH og industrien, var nært knyttet opp mot PNG-prosjektene. Hovedforskerne ble utpekt til sine stillinger ved opptakten av PNG-programmet. På det viset ble den pertroleumsrelaterte forskningen på avdelingen nærmest etablert i og med programmet. Evalueringskomiteen uttaler at kvaliteten på forskningen har vært svært god og at forskningsgruppene ser ut til å ha etablert et godt, aktivt internasjonalt samarbeid. Kontakten med nasjonale forskningssentra, universitet og industri er tilfredsstillende, og PNG-midlene har helt klart hjulpet til med å etablere petroleumsbasert grunnforskning.

IPT

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk fikk 8,6 millioner i PNG-midler. Dette var det nest største bidraget til et institutt/avdeling i PNG-programmet. Til tross for dette rapporterer evalueringskomiteen at rapportene fra instituttet er ufullstendige. Tre av dr.ing-prosjektene støttet av PNG, har f.eks ikke resultert i noen avhandling. I vurderingen trekkes det fram at reservoargruppen har gode, norske kontakter og til en viss grad gode kontakter til utenlandske oljeselskap. Midlene ser ut til å ha blitt benyttet strategisk og på en sunn måte. Det som trekker ned er at reservoargruppen ser ut til å utføre mer anvendt forskning enn grunnforskning. Det understrekes også i evalueringen at instituttet bør legge mer vekt på å dokumentere og publisere arbeidet sitt.

TEKNISK ELEKTROKJEMI

Dårligst ut i rapporten fra Norges forskningsråd kommer Teknisk elektrokjemi som har hatt tre prosjekt finansiert av PNG-midler. I evalueringen heter det at "forskningen som er utført kan i prinsippet være relevant. Imidlertid er kvaliteten på forskningen, slik den f.eks. gjenspeiles i det svært lite antall publiseringer som finnes i internasjonale publikasjoner, klart utilfredsstillende. Nivået av nasjonale og internasjonale kontakter som er oppnådd, er likeledes utilfredsstillende. Komiteen er av den mening at helhetsinntrykket av gruppen i arbeidet med å utføre PNG-programmet i overensstemmelse med gitte mål, må karakteriserer som utilfredsstillende."

ÅD


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no