NTH og SINTEF har fått felles forskningskomité

NTH og SINTEF har i løpet av høsten opprettet en felles forskningskomité og et internasjonalt forskningsforum. I 1995 vil høgskolen trolig også bli det første universitet i Norge med egen forskningsplan.
Leder i NTHs forskningskomité, prorektor Per Kristian Larsen, er en av arkitektene bak de nye tiltakene. Han mener at flere forhold nå gjør det helt nødvendig å styrke den strategiske og langsiktige planleggingen av høgskolens forskning.

BUDSJETTSVIKT VIKTIG DRIVKRAFT

- Økonomi er den viktigste årsaken. Vi ser nå at budsjettene som NTH blir tildelt via UNIT gradvis krymper. Samtidig har Forskningsrådet fått kutt i sine bevilgninger, noe som også vil få følger for oss. Denne utviklingen fører til at vi blir stadig mer avhengig av å hente inn penger fra industrien og andre hold. En følge av de trangere tider er blant annet at den sentrale strategipotten ved NTH er blitt redusert fra over tolv mill. for noen år siden, til syv mill. i år.
Men prorektor peker også på andre trekk i tiden som gjør strategisk planlegging nødvendig. Blant annet det faktum at den vitenskapelige staben ved NTH står foran store utskiftninger. I løpet av de kommende ti år vil over halvparten av alle dagens professorer nå pensjonsalderen. Dette vil sette organisasjonen på en stor prøve, men gir samtidig muligheter for å gjøre omdisponeringer og kursendringer i forskningen - hvis man finner det nødvendig.

FELLES NTH/SINTEF-KOMITÉ

Tidligere har forsknings-saker av felles interesse blitt drøftet og løst på ad hoc-basis mellom NTH og SINTEF. Opprettelsen av et formalisert forskningsstrategisk samarbeid kan sees på som en forlengelse av prosessen med å trekke opp klarere linjer for samvirket mellom de to symbiotiske naboene. Både Høgskolestyret ved NTH og SINTEFs styre har i løpet av de siste ukene sagt ja til å opprette de nye organene.
Den felles forskningskomiteen består av hele NTHs forskningskomité (seks medlemmer) og tre representanter fra SINTEFs ledelse. Det første møtet har allerede blitt holdt. Komiteen skal blant annet diskutere valg av styrke- og satsingsområder. Komiteen kan også ta for seg saker om f.eks laboratorier og utstyr der NTH og SINTEF har felles interesser. Det er også naturlig at bruken av egne strategiske midler vil komme til å stå på dagsorden. På det nasjonale plan har man i første rekke blinket ut følgende tema:
- Søknader til Forskningsrådet om strategiske midler.
- Strategiske innspill mot Forskningsrådet.
- Høringsuttalelser om undervisning, forskning og næringspolitikk.
Det er avgjort at felleskomiteen kun skal være rådgivende for ledelsen ved NTH og SINTEF. Følgelig vil den heller ikke få råderett over noe eget forskningsbudsjett. Det samme gjelder forøvrig NTHs forskningskomité og Kollegiets forskningsutvalg, som også er organisert som rene strategiske organ.

INTERNASJONALT FORUM

I tillegg er det også opprettet et "Internasjonalt forskningsforum". Her tar man sikte på å hente fremstående utenlandske eksperter til Trondheim. Hensikten er å få råd og innspill til NTH/SINTEFs planlegging. Tema og deltagelse i forumet vil variere fra gang til gang. De eneste faste medlemmer vil være NTHs rektor og SINTEFs adm.dir. Internasjonalt forum vil neppe møtes oftere enn èn gang i årlig og temaene kan f.eks være av typen "energi og energiforvaltning", eller "samfunnsmessig infrastruktur". Her skal representanter fra norsk industri, departementer, forskningsråd og politikere få sjansen til å møte sentrale aktører fra internasjonale forskningsorganisasjoner, fra EU, samt fra universiteter og tekniske høgskoler i andre land. Selvfølgelig vil også NTH/SINTEFs egne fagfolk innen det aktuelle feltet delta.
Til tross for at NTH og SINTEF nå har fått nye samarbeidsorganer, tror prorektor Larsen ikke at de to institusjonene snart vil komme til å opptre med felles stemme i alle forskningspolitiske saker:
- De to virksomhetene har i utgangspunktet ulike oppgaver. På forskningssiden er jo NTHs jobb først og fremst å drive grunnleggende teknologisk forskning og forskerutdanning, mens SINTEF skal drive markedsrettet, anvendt forskning. Men like selvfølgelig er det at NTH og SINTEF har mange felles interesser. I svært mange av våre miljøer foregår det jo aktivitet over hele spekteret fra grunnleggende til anvendt forskning, påpeker Larsen.

EGEN FORSKNINGSPLAN

Flere av NTHs institutter og fakulteter er i ferd med, eller har allerede laget seg egne forskningsplaner. Nå har Forskningskomiteen tatt initiativ til at det blir laget en slik plan for hele høgskolen. Saken skal drøftes i et av høgskolestyrets første møter. Med klarsignal herfra vil planen trolig bli utarbeidet i løpet av neste år. Prorektor ser for seg at man her skal ta for seg NTHs forskningsvirksomhet i et perspektiv som strekker seg helt frem til år 2015. Detaljene vil bli omtalt i et senere nr. av Gløs. En slik samlet forskningsplan vil ikke ha sin like ved noe norsk universitet og knapt heller ved noe utenlandsk lærested.

JEK


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no