Ingen industriledere i NTHs styre?

Det vil trolig bli svært vanskelig å få kompetente representanter fra industri, næringsliv eller forvaltning til å sitte i et nytt Høgskolestyre. Årsaken er at utkastet til ny universitetslov pålegger styret en rekke underordnede og detaljerte oppgaver, og at enhver beslutning kan bli overprøvd av Kollegiet ved UNIT.

- Dere får i hvert fall ikke meg til å sitte i et slikt styre. Det måtte da i så fall bli etter at jeg er pensjonert eller død og utstoppet, sa avdelingsleder Tor Andersen i LO. Han var blant de mest fritttalende og ikke uten humor da NTHs samarbeidskomité nylig drøftet saken om høgskolestyrets størrelse og sammensetning etter forslaget til ny universitetslov. De andre representantene i samarbeidskomiteen viste heller ingen synlig iver etter å bli tatt som "gisler" av det nye styret.

Avdelingsleder Tor Andersen i LO mener det blir vanskelig å finne eksterne "gisler" til NTHs høgskolestyre.
Foto: NTB

STRATEGISK ORGAN

Andersen understreket at høgskolestyret bare ville bli attraktivt for eksterne representanter hvis styret befattet seg utelukkende med politisk og strategisk viktige saker, og hvis vedtakene som ble fattet var reelle og ble respektert. Han advarte også mot å danne et høgskolestyre med over ni medlemmer. I sin høringsuttalelse til universitetsloven har LO i tillegg understreket at det i NTHs styre bør gis anledning til et større antall eksterne representanter enn det loven generelt sett har lagt opp til.
Høgskolestyret ved NTH befatter seg også i dag med en rekke saker som burde vært avgjort på fakultetsnivå eller som har en mer administrativ natur. Noen av disse oppgavene er nå delegert til rektor, men møtene har fremdeles en tendens til å trekke ut på grunn av detalj-diskusjoner. Lovutkastet befester tradisjonen med deltaljstyring. Blant oppgavene høgskolestyret pålegges er f.eks. oppnevning av 1500 sensorer i året!

HVORFOR EKSTERNE REP.?

I høringsprosessen rundt utkastet til ny universitetslov har det vært et klart ønske både fra NTH og høgskolens samarbeidspartnere at styret må få en sterk ekstern representasjon. Ot. prp. nr. 85 åpner da også for at høgskolestyret kan ha inntil fire eksterne medlemmer. Det er først og fremst den kompetansen eksterne medlemmer besitter i ledelse og organisasjon som er viktig for NTH. I fremtiden vil det også bli viktigere å bygge opp strategiske allianser innen politiske organer, næringslivsorganer og tyngre industri rundt høgskolen.

I merknadene til denne pararagrafen i proposisjonen sier departementet bl.a. at: "Det vil være aktuelt å oppnevne eksterne styremedlemmer som representerer høy faglig kompetanse innen institusjonens fagområder". Men etter samarbeidskomiteens mening vil det altså være nettopp slike representanter høgskolen trolig får problemer med å overtale.

SAMARBEIDKOMITEEN

I NTHs samarbeidskomite sitter foruten Tor Andersen for tiden også dir. Eivald M.Q. Røren, Det Norske Veritas A/S (leder), adm.dir. Tore Amundsen, Kværner Energy A/S, fylkesmann Inger Lise Gjørv, N-T, dir. Kjell Grue, NHO, Ass.dir. Ragnhild Sohlberg, Norsk Hydro A/S, Ark. Fredrik Torp, Telje-Torp-Aasen ark. kont, kons.sjef. Idar Ulstein, Ulstein Holding A/S, gen.sekr. Trygve Dahl, NIF og tekn.dir. Ole P. Håkonsen, Televerket AK


Updated 28.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no