NTNU-valget blir utsatt

Høstens planlagte valg av rektor og kollegium for NTNU blir utsatt, foreløpig på ubestemt tid. Dette til tross for at samtlige dekaner og høgskolestyret ved NTH har gått inn for å holde valg som opprinnelig planlagt. Det er nå opp til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) å fastsette ny valgdato.

Det er imidlertid klart at det første NTNU-valget blir et urnevalg. Dette vedtok Kollegiet 23.juni. Tidligere har ansatte og studenter ved UNIT valgt representanter til en valgforsamling med fullmakt til å peke ut rektor og styre. Ved urnevalget vil studentenes og de ansattes stemmer bli vektet i forhold til hverandre, ettersom studentene tallmessig har et stort flertall i universitetsbefolkningen.

FORTSETTER SOM FORRETNINGSMINISTERIUM?

Spørsmålet om forlengelse av valgperioden førte til splittelse i Kollegiet på det samme møtet. Et mindretall på tre representanter gikk inn for å holde valg i høst som opprinnelig planlagt, slik at det nye Kollegiet kan tiltre 1.januar. Flertallet på seks representanter sluttet seg imidlertid til et notat fra universitetsdirektør Tor H. Johansen hvor han presenterte to alternative fremgangsmåter. I det ene tilfellet vil det nye styret tidligst være funksjonsdyktig fra 1.mars 1996, i det andre tilfellet fra 1.juli neste år. UNIT-direktøren går da ut fra at KUF tidligst i midten av januar neste år vil ha tatt standpunkt til NTNUs hovedstruktur.

I en valgprosess er det mange formelle og tidkrevende krav som må oppylles, blant annet skal valgdatoen gjøres kjent minst seks uker i forveien.

En av dem som utgjorde flertallet i Kollegiet, Astrid Heggelund, presiserte imidlertid at hun mener at det sittende kollegium etter årsskiftet kun kan opptre som et slags forretningsministerium. Ifølge Heggelund må det være opp til det nyvalgte styret å foreta den videre politiske utformingen av NTNU.

DEPT'ET VIL HA UTSETTELSE

Saken ble tatt opp i Kollegiet på bakgrunn av et brev som KUF sendte til universitetet 12.juni. Her fremgår det at departementet mener at valg på rektorat og kollegium bør utsettes til etter at hovedstrukturen for NTNU er fastlagt. Departementet mener også at valg på lavere nivå i organisasjonen bør vente til den nye fakultetsstrukturen er klar. I brevet blir universitetet bedt om å gi råd om hvor lang utsettelse som trengs. Det er et slikt råd Kollegiet nå har gitt. Hverken i KUF-brevet eller i Kollegiets vedtak blir det gitt noe signal om at høgskolestyrene vil få forlenget sin funksjonstid ut over årsskiftet.

Til kollegiemøtet forelå det et vedtak fra NTHs høgskolestyre fra 16.juni om samme sak:

1. Høgskolestyret vil meget sterkt anbefale at valg av NTNUs rektor, prorektor og øvrige styremedlemmer gjennomføres slik at disse er i funksjon fra 1.januar 1996.
2. Hvis det likevel blir en forlengelse av det sittende styrets funksjonstid, må nyvalg skje snarest mulig slik at det nye styret kan tiltre senest 1.mars 1996.

Høgskolestyrets hovedbegrunnelse er at den sittende universitetsledelsen er valgt for å ivareta UNIT, og ikke det nye NTNU. Høgskolestyret mener at det vil gi et dårlig signal internt om valget utsettes.

DEKANER I BREVKRIG

I høgskolestyre-vedtaket blir det også klart antydet at departementet i denne saken har latt seg påvirke av et brev som de tre dekanene ved AVH, dekanus ved DMF og direktøren ved VM, sendte til Gudmund Hernes 19.april. Her blir statsråden bedt om å forlenge funksjonstiden til rektor Karsten Jakobsen, prorektor Magne Dybvig og kollegiet med ett år. Ifølge brevskriverne kan en valgkamp i høst "åpne for ny konfliktskapende posisjonering og trenering av utredningsarbeidet og beslutningsprosessen, noe vi allerede har registrert tendenser til".

Brevet ble ikke kjent for NTH før i slutten av mai. Høgskolens ni dekaner reagerte da sporenstreks med å sende et eget brev til statsråden, hvor de redegjør for at de gjerne vil holde valg som planlagt.

I dette brevet står det blant annet: "Ved de ni fakultetene som vi representerer, og som utgjør ca. 60 prosent av de ansatte ved UNIT, er det ikke kommet til uttrykk bekymring for valget til høsten, eller ønsker om forlengelse av funksjonstiden til sittende universitetsstyre og -ledelse... ....Diskusjoner om NTNU og visjoner for utviklingen fremover er selvsagt en naturlig del av (valg)prosessen. At dette sentrale emnet skulle ønskes dempet i valgprosessen, stiller vi oss uforstående til". NTHs dekaner uttrykker større forståelse når det gjelder ønsket om å utsette valgene på fakultetsnivå.

JEK


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no