Foreslår egen "school" i teknologiledelse

Inst. for økonomi og arbeidslivsfag, ORAL, foreslår å samle NTNU sine fagmiljøer innen økonomi, administrasjon, ledelse og HMS (helse, miljø og sikkerhet ) i en enhet for teknologiledelse.

ORAL feiret 15-årsjubileum med å legge fram nye strategier for framtida. Bildet er tatt under seminaret om teknologiledelse på Lysthuset Hadrian. F.v. Generalsekretær i NIF, Trygve Dahl, professor ved ORAL, Sigmund Waagø, adm. dir. i Oceanor Stein Andersen og prodekanus ved SV-fakultetet, Willy Martinusen.
Foto: Gorm K.Gaare
Enhet for teknologiledelse har foreløpig arbeidstittelen "School of technology management" og har Sloan School of Management ved MIT som forbilde. Initiativtakerne understreker at virksomheten må være klart forankret innen teknologi. Den bør ha nær tilknytning til siv.ing.studiet og lokaliseres til Gløshaugen.

BIDRAG I NTNU-DISKUSJONEN

Forslaget om å opprette den nye enheten må sees i sammenheng med omorganiseringen av UNIT til NTNU. Det er heller ingen grunn til å legge skjul på at forslaget er et mottrekk til ideer om å trekke disse fagmiljøene ut av nåværende NTH og plasseere dem ved andre universitetsenheter.

- Her vil vi vise til MIT og andre utenlandske universiteter med s.k. "business schools", sier instituttstyrer Bjørn Otto Elvenes.

- Ved disse universitetene er de samfunnsfaglige fagmiljøene og "business"-fagene organisert i to frittstående enheter, ikke som en enhet.

Enhet for teknologiledelse var det sentrale temaet på et seminar som ble holdt i forbindelse med 15-årsjubileet for ORAL 20. juni. Seminaret hadde over 40 deltakere og fikk også oppslutning fra næringsliv og fagorganisasjoner, representert ved adm. dir. i Oceanor, Stein Andersen og generalsekretær i Norske sivilingeniørers forening, Trygve Dahl. I ettertid har det vært flere møter med aktuelle samarbeidspartnere.

STOR ETTERSPØRSEL

- Initiativet er en konsekvens av at det er et stort og udekket behov for sivilingeniører med kompetanse i teknologiledelse, forteller professor Sigmund J. Waagø.

- En undersøkelse fra 1993 viser at 34 prosent av siv.ingene som er uteksaminert de siste 20 åra har ledende stillinger, og at andelen er 50 prosent for dem som har mer enn 10 års yrkeserfaring. De arbeidsoppgavene som forekommer hyppigst er ledelse, adminsistrasjon, planlegging/ utredning og prosjektering. I tillegg er økonomistyring og salg/markedsføring viktige oppgaver for mange siv.inger. Samtidig har teknologiregulering gjennom systematisk kvalitets, sikkerhets- og miljøarbeid en økende betydning.

Fagprofilen ved Fak. for økonomi og arbeidslivsvitenskap er en kombinasjon av tekniske fag, metodefag og fakultetsspesifikke fag som gir en unik kompetanse. I fagprofilen inngår også bedriftsadministrative fag og HMS.

- Det finnes ingen arbeidsledighet blant de som har gått ut fra oss, hverken fra studiet i industriell økonomi og administrasjon eller Helse, Miljø og sikkerhet, fremhever Waagø.

- Dette er ikke overraskende, for det finnes utallige jobber i grenseland mellom teknologi og det fagtilbud vårt fakultet står for. Våre naboland har et langt større tilbud av kombinerte utdanninger innen industriell økonomi og administrasjon. Vårt integrerte studietilbud i HMS er imidlertid unikt i internasjonal sammenheng, og en kan forvente at denne type tilbud bygges ut også i andre land.

KRAFTIG VEKST

Etterspørselen på arbeidsmarkedet er kanskje forklaringen på at studiet i industriell økonomi og administrasjon har blitt enormt populært. I de siste årene har opptakskravene vært blant de høyeste ved NTH. Studiet har ekspandert kraftig de senere åra og er nå oppe i 70 studenter på hvert kull. Instituttet ønsker å øke kapasiteten til i overkant av 100 studenter per årstrinn i den kommende treårsperioden. På lengre sikt er målet å komme opp i 150 nye studenter per år. Per i dag kan studentene kombinere fagene med maskinteknikk eller elektronikk/data. Målet er å utvide til flere teknologiprofiler, f.eks fagområder innen bygg, kjemi, berg og marin.

SR


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no