Retningslinjer for femårig siv.ing.studium

Spørsmålet om belastningstimer skapte mest diskusjon da høgskolestyret 14.juni vedtok retninslinjer for et femåring siv.ing.studium.

Det ble til slutt flertall for at fagstørrelsen skal være 12 Bt i alle fag til og med syvende semester. Høgskolestyret ber fakultetene arbeide videre med konkrete planer for tredje avdeling før fagstørrelsen i denne delen av studiet fastsettes. Det ble videre besluttet at studiet skal inndeles i tre avdelinger. Første avdeling omfatter 1. - 4. semester, andre avdeling 5. - 7. semester og tredje avdeling 8. - 10. semester.

Fagprofilen til det nye siv.ing.studiet skal bestå av seks matematisk-naturvitenskapelige basisfag, ett datafag og to ikke-teknologiske fag som fellesfag. Basisfagene skal omfatte fire matematikkfag, ett statistikkfag og ett fysikkfag. I forhold til nåværende ordning skal antall fag reduseres med minimum 10 prosent.

Høgskolestyret går inn for at forelesninger fortsatt skal være en sentral undervisningsform, men at antallet bør reduseres med ca. 20 prosent per uke. Studiet skal inneholde mer prosjektarbeid og selvstudium. Prosjektarbeidene skal gi trening i gruppearbeid og kommunikasjon. Flertallet gikk inn for at skriftlig eksamen fortsatt skal utgjøre hovedgrunnlaget for kunnskapsevalueringen, men at det må bli bedre anledning til å bruke alle hjelpemidler ved eksamen.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no