Flere fra industrien på EEU-kurs

Etterutdanningskursene ved NTH har fått flere deltagere fra industrien og færre fra offentlig sektor. I fjor kom 43 prosent av deltagerne på EEU-kursene fra industrien og 25 prosent fra offentlig sektor, fremgår det av årsrapporten fra Komiteen for etter- og videreutdanning ved NTH (KEVU). Andelen offentlig ansatte på kursene gikk ned med hele 15 prosent i forhold til året før. Men totalt sett har ikke EEU-kursene hatt flere deltagere siden 1985. Tilsammen gikk 1378 personer på EEU-kurs i fjor, en liten økning i forhold til året før. Rekorden fra 1985 er på 1518 deltagere.

I alt ble det avholdt 78 kurs i 1994. Mest populært var "Objektorientert systemutvikling" og "Regionale bysystemer" som begge hadde 39 deltagere. Mest armslag i auditoriet hadde de to - 2 - deltagerne på kurset "Hydraulic Design and Sediment Transport". Lavt deltagerantall på mange kurs er da også hovedårsaken til at denne virksomheten ville gått med et klart underskudd hvis man ikke hadde fått tilførsler via den ordinære statlige bevilgningen til NTH. Statistikken viser at 43 av fjorårets kurs gikk med underskudd og 35 med overskudd. Likevel endte etterutdanningsvirksomheten ved NTH i 1994 samlet sett opp med et overskudd på vel 2,5 millioner kroner.

Oversikten fra KEVU omfatter alle typer kurs, blant annet de som arrangeres av SEVU og ULA, samt bedriftsinterne kurs, videobasert fjernundervisning mm.


Updated 18.07.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no