Uklar fremtid for tungregning

KUF har stilt 22 millioner til rådighet for tungregning i Norge i 1995, men det er uklart hvor stor del av midlene som vil gå til Trondheim. Ved SINTEF Industriell matematikk er man ikke sikker på om det blir penger nok til å opprettholde et nasjonalt tungregnesenter med høy nok internasjonal kvalitet.

1.mars leverte Forskningsrådet en anbefaling til KUF om at NTH/SINTEF burde videreføre driften av CRAY Y-MP ut året. I skrivet ble det anbefalt en videreføring av CRAY "til lavest mulige kostnader". Diskusjonen går ikke lenger på om tungregneaktiviteten i Trondheim skal legges ned. Anstrengelsene fra Forskningsrådet har vært positive nok. Men midlene kan nå vise seg å bli så små at det ikke finnes annen utvei, ifølge avdelingsleder Steinar H. Kvitsand ved SINTEF Industriell matematikk.

HVEM BLIR TAPERE?

De siste årene har mellom 100 og 200 forskningsprosjekter og mellom 60 og 90 doktorgradsstudenter brukt CRAY-anlegget hvert år. Disse, som skal hevde norsk forskning i et tøft, internasjonalt miljø, vil bli taperne dersom de ikke får tilgang til regneressurser med tilnærmet samme ytelse som det utenlandske forskere har.

- Deltagelse i internasjonale forskningsteam forutsetter f.eks ofte planlagt innsats over flere år.

HVEM BETALER?

Fram til slutten av l994 hadde SINTEF en kontrakt med Forskningsrådet om øremerkede midler fra KUF til drift av CRAY-anlegget. Det må nå forhandles med Forskningsrådet om midler for 1995. I tillegg til midlene fra KUF har NTH/SINTEF til nå tilsammen gitt et årlig tilskudd på 3,5 mill. kroner til tungregneaktiviteten- noe som utgjør ca 15 prosent av kostnadene med CRAY. For 1995 har NTH gitt tilsagn om dekning av strømutgiftene for første kvartal. SINTEFs - og eventuelt industriens interesse for å støtte aktiviteten videre, er avhengig av at løsningen styrkes med ny teknologi.

UKLAR SITUASJON

- De totale forskningsmidlene til tungregning er på 22 mill. kroner, men vi kjenner ikke detaljene.
- Høsten -94 la vi fram anbefalinger for hele perioden l995 - l998 ut fra vurderinger av brukernes behov. Men så lenge vi nå ikke kjenner finansieringen lenger enn ut året, er det ikke godt å vite hva vi skal planlegge for, sier Steinar H.Kvitsand.
- Med NTNU på plass, er det bare ett sted i Norge vi kan plassere det nasjonale tungregnesenteret. Det må være i Trondheim, hevder Stig O. Johnsen.

ÅD


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no