Flest doktorgrader fra kjemi-fakultetet

Kjemifakultetet er den største "produsenten" av doktor ingeniører ved NTH. I fjor uteksaminerte dette fakultetet 30 av tilsammen 129 nye dr.inger. Doktorgradsutvalgets årsrapport viser at det er svært store forskjeller i fakultetenes satsing på doktorgrads-utdanning.


Strømmen av nervøse dr.grads-kandidater gjennom Rådssalen øker stadig.
Foto: Jens Søraa
Både i faktisk antall og regnet i prosent av antall uteksaminerte kandidater i grunnstudiet, topper kjemi statistikken fra Doktorgradsutvalget. På andreplass kommer Fakultet for elektro- og datateknikk med 23 dr.inger. Deretter følger Maskinteknikk med 18. Nederst kommer fakultetene for arkitektur og marin teknikk som hver frembragte tre nye dokorander i 1994.

ELEKTRO/DATA SEILER OPP

De siste årene har det vært en kraftig økning av antall disputaser ved NTH. Og aller størst har økningen vært ved Kjemi- og Økonomi/arbeidslivsvitenskap. Det relativt lille fakultet 9 uteksaminerte i fjor alene 12 dr.ingeniører. Det er imidlertid Elektro og datateknikk som har holdt jevnest produksjon og som trolig vil overta tet-posisjonen fra kjemikerne i årene fremover. Fakultet fire har i øyeblikket nesten 200 doktorgrads-studenter og tok bare i fjor opp 45 nye kandidater.

Statistikk fra Utredningsinstituttet for forskning og høyere utdanning viser at knapt en firedel av alle doktorgrader her i landet nå avlegges ved NTH. Tilsammen ble det i fjor avlagt 550 doktorgrader i Norge. 181 av disse tilskrives Universitetet i Trondheim. Takket være NTH blir dermed UNIT Norges fremste "doktorgrads-fabrikk", foran Universitetet i Oslo (155 doktorgrader i fjor).

BRUKER 4,7 ÅR

Årsrapporten fra Doktorgradsutvalget motbeviser alle beskyldninger om at dr.inger er "dr.lighter". Kandidatene som ble uteksaminert i fjor, hadde i gjennomsnitt brukt 4,7 år på sine avhandlinger. Studietiden har dermed gått noe opp de siste årene.

Av de 129 nye doktorandene i fjor var det 27 kvinner (20,9 prosent). Kvinneandelen har aldri vært høyere, men kjønnsfordelingen ved opptak av nye studenter gir grunn til bekymring for fremtiden. Her har jenteandelen gått ned de to siste årene. 17,9 prosent av de nye dr.studentene i fjor var jenter.

Tilsammen er det nå vel 900 doktorgrads-studenter ved NTH. Det finnes ingen total oversikt som viser hvordan alle disse er finansiert, men omlag halvparten av kandidatene tjener til livets opphold som stipendiater. Blant forsker-studentene er det også en stor andel SINTEF-ansatte som skriver doktor-avhandlinger ved siden av sine ordinære jobber.

INGEN HEMMELIGE AVHANDLINGER

Doktorgradsutvalget har i løpet av 1994 tatt opp en rekke saker som angår utdanningen. Et hovedpunkt har vært diskusjonen om hele, eller deler av en doktor-avhandling skal kunne hemmeligholdes. Med støtte i reglementet for graden, understreker utvalget i sin årsrapport at alle avhandlinger i sin helhet skal være offentlig tilgjengelig - uten unntak.

JEK


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no