Arkitekt-kontakt med yrkeslivet

Hvordan skal dagens arkitekter forberede seg til å møte morgendagen? Dette var hovedtema da Fakultet for arkitektur inviterte representanter fra yrkesliv, departement og kommuner til en diskusjon om framtidige utfordringer innen arkitektfaget.

- Målet var å etablere bedre kontakt til det yrkeslivet vi betjener med utdanning, forteller dekanus Øyvind Aschehoug, som var initiativtaker til kontaktseminaret.

- Ideen er å få i stand en dialog mellom vårt vitenskapelige personale og en ekstern gruppe med representanter for arkitekter i forskjellige yrkesroller, sentrale kjøpere av arkitekttjenester og samarbeidspartnere fra andre faggrupper. Aschehoug legger vekt på at fakultetet står foran store utfordringer som medfører behov for omstilling.

- Bakgrunnen ligger i endringer i universitetsstruktur og vår egen økonomi, behov for planlegging av forskning og undervisning på lang sikt og utbygging av vårt eget etterutdanningstilbud.

Blant de sentrale spørsmålene som ble drøftet var hvilke krav som møter arkitektene på dagens og framtidens arbeidsmarked. Det ble også diskutert hvordan fakultetet kan planlegge undervisning, forskning og etterutdanning for å møte brukernes behov til enhver tid. Erfaringene fra seminaret skal brukes i det omfattende planarbeidet som fakultetet skal begynne på, der hele organisasjonsstrukturen skal gjennomgås. Det skal også utvikles en ny forsknings- og etterutdanningsplan.

Av praktiske grunner var det flest deltagere fra Trondheim denne gang. Fakultetet vurderer imidlertid å gjennomføre lignende seminarer, eller kontaktmøter med jevne mellom. Dette kan bli en verdifull anledning til føle arbeidsmarkedet på pulsen mer direkte.


Fra kontaktseminar mot yrkeslivet i Skiboli i forrige uke: f.v. dekanus Ø.Aschehoug, sivilark. Per Knudsen og direktør Trond Skjefstad.
Foto Gorm K.Gaare

SR


Updated 03.05.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no