Onsager og dr.techn.-graden

Gløs hadde i siste nummer en kommentar om Lars Onsager og dr.techn.-graden ved NTH, en kommentar som nok bidrar til mytedannelsen omkring dette.
Nedenstående gir et riktigere og mer fullstendig bilde av denne konflikten mellom et strengt reglement og de faglige realiteter.
17. des. 1932 søkte Onsager om å få ta dr.techn.-graden ved NTH på sine to artikler i Phys. Rev om irreversible prosesser, med kommentaren:

Dersom høiskolen foretrækker at vente på en detaljert utarbeidelse av det foreliggende problem, turde I aars videre utsættelse være tilstrekkelig. Det er mulig at jeg derved maatte la mere aktuelle problemer vente, og det sier seg selv at jeg helst vilde staa fritt i saa maate. Den innsendte avhandling er imidlertid, saavidt jeg selv kan bedømme, mit beste arbeide.

Kjemiavdelingen fant, etter å ha innhentet uttalelser utenfra, å måtte tilrå at det ble henstilt til Onsager å utarbeide en mer avsluttet og detaljert fremstilling. Brevet fra rektor avsluttes med:

Kjemiavdelingen vil til slutt betone at når den finner å kunne tilråde en fremgangsmåte som den ovenfor nevnte, er det fordi den anser det for ytterst usannsynlig at det foreliggende arbeide vilde bli underkjent av nogen bedømmelseskomité på grunn av sitt innhold.
Innhentede foreløbige uttalelser tyder på at arbeidet efter sitt innhold er fullt verdig til å forsvares for doktorgraden, og at en omarbeidelse vil gi et resultat som vil være særdeles tilfredsstillende for både forfatteren og Høiskolen.

Professorutvalget vedtok deretter: Det henstilles til ingeniør Onsager å utarbeide en mer avsluttet og detaljert fremstilling av problemet og å innsende denne til bedømmelse.

Onsager svarte:

Jeg takker for Deres brev av 4/4, og for den imøtekommenhet som er vist meg. Høiskolens avgjørelse kom ikke uventet. Utvalgets henstilling om en mere utførlig behandling av emnet synes meg rimelig, så meget mere som den knappe stil i mine avhandlinger i "Physical Review" er gjennomført med stor omhu. Jeg haaber at jeg skal finde anledning til at fuldføre arbeidet, som jeg har stillet utsigt, omend kanskje ikke med det første. Professor Ræder, som har tilbudt korrespondanse, vil faa nærmere besked om hvordan jeg ligger an.
Senere underrettet Onsager om at han ikke fikk tid til å utarbeide en utførlig behandling av emnet og at han tok doktorgraden i USA.

Per Hemmer


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no