Sterke krefter vil fristille Universitetsavisa på nytt

Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes ved UNIT står nå i fare for å bli ribbet for Informasjonsavdelingens flaggskip, Universitetsavisa. Sterke krefter i Kollegiet, i Redaksjonsrådet for Universitetsavisa og ved AVHs Mat/Nat. fakultet går inn for at avisa igjen skal bli fristilt fra Informasjonsavdelingen.

Spørsmålet om ny organisasjonsmodell for Universitetsavisa vil trolig bli behandlet på nytt av Kollegiet i løpet av våren. Dette ble vedtatt etter at studentrepresentant Astrid Heggelund på et møte 1.mars tok initiativ til å få saken gjenopptatt.

VIL HA DEBATT

I en kommentar til Gløs sier Heggelund at hun ennå ikke har tatt stilling til noen bestemt organisasjonsmodell for avisa.
- Jeg vil i første rekke ha debatt om måten Informasjonsavdelingen er organisert på. Dagens ordning ser ut til å skape problemer, sier hun. Til dette svarer info.sjef Kongsnes at han selvsagt vil rette seg lojalt etter alle vedtak i Kollegiet.
- Men avisa utgis av UNIT og oppfattes som universitetets offisielle talerør utad. Det vil virke underlig hvis avisa ikke har et innhold i pakt med UNITs informasjonsstrategi. Universitetet har dessuten behov for både et internt og et eksternt medium. Hvis ikke universitetet får dekket flere av sine viktige behov for informasjons-spredning ved hjelp av avisa, må vi se oss om etter andre muligheter. Unødig mange kanaler kan virke både fordyrende og forvirrende, sier Kongsnes, som mener samarbeidet med avisa nå går godt.

STØTTE FRA MAT/NAT.

Bakgrunnen for Heggelunds initiativ er å finne i siste årsrapport (for 1994) fra avisas Redaksjonsråd. Her går Rådet med prorektor ved AVH, professor Anders Johnsson i spissen, inn for en såkalt "fri avis"-modell. I denne modellen legges kommandolinjene utenom informasjonsavdelingen direkte fra Kollegiet til avisas redaktør. Professor Geir Moe ved NTH, som også sitter i Redaksjons-rådet, har særlig ivret for en slik modell.
- Men det må være en forutsetning at redaktøren ansettes på åremål, sier han.
På bakgrunn av Redaksjons-rådets innstilling har også Fakultetsrådet ved AVHs Matematisk-naturvitenskapelige fakultet nylig behandlet avisas organisatoriske tilknytning. Her ble det vedtatt å gå inn for at Universitetsavisa igjen må bli fristilt fra UNITs Infor-masjonsavdeling. Man ga også tilslutning til et forslag fra Redaksjonsrådet om at det knyttes et "Info-utvalg" til UNITs Informasjonsavdeling. Dette inne-bærer så vidt Gløs kan se en modell i retning av å sette Informasjons-avdelingen "under administrasjon".

LOBBYERING FOR FRISTILLING

Avisa ble som kjent underlagt UNITs Informasjonsavdeling høsten 1993. Kongsnes satte da jobben sin inn på at avisa måtte være en del av avdelingen, med ham selv som ansvarlig redaktør. Til da hadde avisredaktøren rapportert direkte til UNITs direktør. Kongs-nes krav ble vedtatt av Kollegiet med et knapt flertall. Rektor Karsten Jakobsen var forøvrig en av dem som stemte mot denne løsningen.
Men "teknisk" redaktør Einar Myrenget i Univer-sitetsavisa har aldri slått seg til ro med "fusjonen". Hele tiden etter Kollegie-vedtaket har han drevet en stille "lobbyaksjon" for fristilling fra informasjonsavdelingen, bl.a. med støtte fra studentavisa "Under Dusken" og studentrepresentantene i Kollegiet. Nå ser han ut til å kunne lykkes med denne strategien, men uten dermed å ha fått støtte for den redaksjonelle linjen avisa har lagt seg på. For selv om Redaksjonsrådet går inn for at avisa skal ha en friere stilling, har Rådet gjentatte ganger etterlyst mer stoff om forskning og undervisning ved UNIT.

AK


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no