SOCRATES - endelig vedtatt

Den 2.mars 1995 ga Europaparlamentet endelig sin godkjennelse til EUs nye utdanningsprogram SOCRATES. SOCRATES er på lik linje med LEONARDO, som startet opp i begynnelsen av 1995, en sammenslåing av tidligere EU-programmer som ERASMUS og LINGUA.
SOCRATES retter seg mot alle utdanningsnivåer fra grunnskole til universitet. Det nye programmet innebærer en økning av budsjettet til 850 millioner ECU. Det er 50 prosent mer enn hva de gamle programmene ERASMUS og LINGUA hadde til disposisjon. Nye elementer ved siden av alle gamle ERASMUS-aksjoner er stor vektlegging på fjernundervisning, støtte til regionalt samarbeid og etablering av store faglige nettverk. Nettverkene skal brukes som generelle faglige diskusjonsfora.
Navnet ERASMUS kommer fortsatt til å bestå i SOCRATES-programmet. For studentene blir nok forandringene minimale, derimot krever SOCRATES en større forpliktelse av institusjonen i sin helhet. For å presentere NTHs satsningsområder i SOCRATES til Kommisjonen, vurderes nå en gjennomgang av NTHs deltakelse i de forskjellige ERASMUS-nettverkene.
Den forsinkete programstarten skyldes faktisk til en viss grad demokratiseringsprosessen i EU. Dette var det første året med en "co-decision-procedure" og det hersket stor uenighet mellom Ministerrådet og EU-parlamentet om bl.a. totalstørrelsen på budsjettet.

WL


Updated 30.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no