NTH-studentene de vil fare

Et rekordstort antall på 216 studenter har søkt utenlandsstipend for kommende studieår. Moralen ser ut til å være: Så langt vekk som mulig!

I slutten av februar hvert år går fristen ut for å søke stipend for å ta deler av studiet i utlandet. Det er alltid litt spennende å se hvor mange som søker og hvordan søkerne fordeler seg til de ulike deler av verden. I år var det et rekordstort antall søkere, i alt 216. Søknadene fordeler seg omtrent likt på fjerde årskurs og diplom, og det betyr en markert økning av fjerdeårsstudenter i forhold til tidligere.

Å ta fjerdeåret ute er en større personlig utfordring enn diplomoppgaven. Det venter ingen personlig veileder ute. Store deler av sommeren må kanskje brukes til språkopplæring. Informasjon om det faglige tilbudet kan være vanskelig å skaffe. ECTS - European Course Credit Transfer System - som foreløpig kun gjelder maskinstudenter, er bedre tilrettelagt i så måte med ferdige informasjonpakker og standardisert studiebelastning for alle involverte læresteder. Dette vil bli normen for ERASMUS-programmets etterfølger, SOCRATES. NTH skal, som ved øvrige deler av UNIT, innføre ECTS for all europeisk utveksling innen studieåret 1996/97.

USA PÅ TOPP

USA er som alltid høyt opp på "Top Twenty"- listen, med Tyskland hakk i hæl. Men det er alltid noen endringer i de geografiske strømninger, og overraskelsen i år var Australia som fikk hele 14 søkere. Til Østerrike har det bare vært noen "slengere" tidligere år, men for neste studieår er det 5 studenter som ønsker seg til den tekniske høgskolen i Graz. De sydligere deler av Europa er på vei oppover i popularitet. Til Italia er det 4 som ønsker å dra og til Spania 9. Nye samrbeidsavtaler med Madrid og Milano gjør seg nok gjeldende her. Studentene søker i økende grad til læresteder der samarbeidsavtaler er etablert. Av de 90 søknadene under ERASMUS-programmet var det bare 12 i den såkalte "free movers" klassen (til læresteder uten ERASMUS-tilknytning).

NORDEN

Til de andre nordiske land var det et rekordlavt antall søkere i år, 13 stykker i alt, derav 7 arkitektstudenter som ønsker seg til Arkitektskolen i Aarhus. Det er allikevel gledelig å se at 2 studenter søker seg til Finland, et land NTH-studenter sjelden søker til. Ellers er fordelingen 2 til Sverige og 2 til andre institusjoner i Danmark. Det lave søkertallet kan ha sammenheng med at det gunstige Nordtek-stipendet fra Nordisk Industrifond nå er falt bort og erstattet av NORDPLUS-stipend. Forskjellen mellom de to ordningene er imidlertid ikke så stor.

ØVRIGE UTLAND

Av mer fjerntliggende reisemål kan nevnes Brasil, Chile, India, Nepal og Tanzania. Ikke så langt men allikevel litt utenfor allfarvei, finner vi 2 studenter som reiser til Budapest, og 1 til Moskva.

SERIØSE SØKERE

Snittkarakter er det viktigste kriteriet for å få tildelt stipend. Nytt i forbindelse med årets tildeling var at en del søkere ble innkalt for intervju. De som hadde "magre" eller uavklarte søknader og de som lå i grenselandet for tildeling i henhold til snittkarakter måtte gjennom denne prosessen.

Inntrykket fra søknadene og intervjurunden er at NTH-studentene som søker seg ut har seriøse, veloverveide grunner til å søke seg ut. De ønsker å skaffe seg internasjonal erfaring med tanke på den videre karriere, forbedre sine språkferdigheter og ikke minst se og oppleve andre fohold enn de vante. Mange har allerede erfaring fra lengre utenlandsopphold, enten gjennom utveksling fra videregående skole, praksisopphold i utlandet, globetrottervirksomhet o.l. Det var også påfallende mange av årets søkere som har startet sin internasjonale karriereplanlegging med å ta vårt nye fagtilbud i kulturforståelse.

Dessverre har vi ikke økonomiske midler til å gi stipend til alle som vil ut. Ved hjelp av sponsorstøtte, ERASMUS-midler og en del av NTHs egen pengepott er vi for kommende studieår istand til å sende vel 130 NTH-ambassadører ut i verden. Nåløyet er i år som ifjor trangest for USA, der vi har flest søkere og kun egne midler for å gi stipend. Snittkarakteren for å få innvilget USA-billett lå i år omkring 2.2. Selv om stipend ikke tildeles, er det mange som velger å dra likevel. Med de gode støtteordninger Lånekassen representerer, er det fullt mulig. For USAs vedkommende vil det i enkelte tilfeller være lavere oppholdsutgifter enn hjemme, men som regel er det høye studieavgifter som må betales i tillegg. Her gir Lånekassen såkalt gebyrstipend som dekker inntil 44 000 av studieavgiften.

GODE ERFARINGER

Erfaringene til studenter som har vært ute er stort sett entydig positive. Flere har i ettertid kunnet fortelle oss at utenlandsoppholdet var medvirkende årsak til at de fikk en bestemt jobb i ettertid. For noen har studieoppholdet ved et utenlandsk lærested medført at de har fortsatt utenlandsoppholdet med jobb eller videre studier.

Vi avslutter med noen sitater fra rapportene vi har fått fra studenter som har vært ute:

Frankrike:

- Mens man på NTH er borti mange forskjellige ting uten å gå i dybden, så er det motsatte tilfelle i Frankrike.

- Teoretiske kunnskaper blir høyt verdsatt i Frankrike.

- Forelesningsnotatene blir veldig viktige, da man ikke kjøper lærebøker i fagene.

- Obligatorisk fremmøte til all undervisning.

- En student er plassert lavt på rangstigen og blir behandlet deretter.

Tyskland:

- Det ble for stor "avstand" mellom meg og professoren.

- Fokuseringen på å få publisert resultater i internasjonale tidsskrift og på konferanser var mye sterkere.

- Eksamene er spredt ut over hele året.

og så var det dette med ambassadørvirksomheten...
- Nordmenns skikkelige festing ved ukeslutt er rimelig mange rett og slett imponerte over.

AA/WL


Updated 30.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no