Kollegiet om NTNU.

Kollegiet ved Universitetet i Trondheim behandlet u.loven 22.mars og fattet følgende enstemmige vedtak

1.Kollegiet tar til etterretning Odelstingets vedtak den 21.mars d.å. om "Lov om høgre utdanning", som også innebærer at Universitetet i Trondheim fra 1.januar 1996, konverteres til "Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet", NTNU.

2. Kollegiet vil bidra aktivt og positivt til at dette NTNU i praksis får en utforming som gjør det til et kraftfullt knutepunkt i Norgesnettet, til beste for landet og regionen. Det betyr at NTNU må viderføre og målbære de gode tradisjoner som NTH til nå har stått for innen teknologi og arkitektur. Samtidig må NTNU fremstå som et ennå mer attraktivt universitet innen de tradisjonsrike frie universitetsfag, både p.g.a den styrke disse fag har i seg slev, men også p.g.a de rike muligheter som NTNU åpner i grenselandet mellom de frie universitetsfag, teknologi, medisin og museal virksomhet.

3. Kollegiet konstaterer med stor tilfredshet at flertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen uttaler følgende: "Flertallet mener et nødvendig skritt for å realisere visjonene for NTNU er å få reist et nytt og hensiktsmessig realfagsbygg på Gløshaugen. Flertallet vil be departementet forsere dette arbeidet".

4. Kollegiet ber rektorat og universitetsdirektør om å forberede nødvendige tiltak for å organisere universitetet i henhold til intensjonene i odelstingets vedtak, i samarbeid med sentrale myndigheter, valgte og administrative organer ved universitetets enheter og de ansattes organisasjoner. Dette arbeidet må koordineres sentralt, men Kollegiet ber om at det også utføres i nært samarbeide med fakultetene, fordi fakultetene vil få større oppgaver i NTNUs fremtidige organisasjon.


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no