- NTH International -

Informasjon fra Studieadministrasjonen
- International avdeling -

Velkommen kjære leser

til "NTH International", informasjon fra Studieadministrasjonens internasjonale avdeling. Vi har lenge følt et behov for å kunne gi fagmiljø og studenter ved NTH en mer systematisk og direkte informasjon om vår internasjonale virksomhet enn gjennom enkeltannonser og oppslag. Takk til en velvillig GLØS-redaktør for spalteplass! Vi debuterer med to sider og vil fortsette med en til to faste sider i kommende utgaver av GLØS. I hvertfall ut 1995. Hvordan situasjonen vil bli etter 1. januar 1996 vet vi lite om foreløpig. Den universitetspolitiske debatten er utførlig kommentert på annet hold; vi for vår del regner imidlertid med at internasjonaliseringen vil fortsette uavhengig av rikspolitiske saltomortaler. "NTH International" vil bringe informasjon om muligheter til utenlandsopphold for lærere og studenter under forskjellige stipendprogram, nettverksavtaler, bilaterale avtaler mm. Vi vil presentere nytt om ulike EU-forskningsprogram, søknadsprosedyrer og frister. I den grad plassen tillater det kan vi tenke oss å formidle inntrykk fra studenter og lærere som har vært ute, og fra gjeste-studenter/forskere som besøker vårt eget miljø. Vi vil i denne førsteutgaven blant annet gi en kort presentasjon av Internasjonal avdelings medarbeidere og deres ansvarsområder.
I henhold til Virksomhetskomiteens innstilling er målsettingen at 20 % av studentene skal ha et utenlandsopphold av minst ett semesters varighet i løpet av studiet . Vi håper info-sidene kan være et lite bidrag i denne retning.

BUK


Updated 30.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no