Alumni-organisasjon

Høgskolestyret vedtok 22.februar å opprette en alumniorganisasjon for NTH i en prøveperiode på tre år (1996 - 1998). Studieadministrasjonen får i oppgave å ansette en prosjektkoordinator som skal igangsette de tiltak som er nødvendig for at NTH-alumni tjener sitt formål. I prøveperioden støttes prosjektet med sentrale midler, men siktemålet er at organisasjonen skal være selvfinansierende. Ved utløpet av prøveperioden skal det fremlegges en rapport for Høgskolestyret som skal danne grunnlaget for en eventuell videre satsning på alumniorganisasjon for NTH.

Etablerer "FORNY a/s"

Høgskolestyret vedtok 22.februar at NTH skal gå inn som aksjeeier i det nyopprettede selskapet for forskningsbasert nyskapning - FORNY AS.

Forskningsplanen

8. mars ble mandatet for arbeidet med NTHs forskningsplan vedtatt. Forskningskomiteen er bedt om å levere sitt forslag til Forskningsplan innen 1.mai 1996.

1. Forskningskomiteen gis i oppdrag å utarbeide en forskningsplan for NTH. Den skal gjelde for NTH på institusjons-, fakultets- og instituttnivå. Forskningsplanen skal, med utgangspunkt i nasjonale og internasjonale utviklingstrender, gi en beskrivelse av utviklingslinjene for høgskolens forskning frem til år 2010.

En viktig målsetning for planen er å legge forholdene til rette for høgskolens langsiktige grunnforskning, samt øke evnen til faglig omstilling. Planen skal gi kriterier for valg av fremtidige prioriterte områder, slik som styrke- og satsingsområder og strategiske programmer i regi av Norges forskningsråd.
Forskningsplanen skal inneholde strategier for et aktivt internasjonalt forskningsamarbeid med ledende internasjonale forskningsinstitusjoner. Dette gjelder både EUs rammeprogram og bilaterale avtaler med land utenfor EU.
Planen skal være til hjelp for fakultetenes/instituttenes faglige utvikling og forsker- rekruttering, samt faggruppenes operative virksomhet. Videre skal planen identifisere de faglige tyngdepunkter på fakultet- og instituttnivå.

Videre skal planen inneholde strategier for:

2. Forskningskomiteen får ansvaret for å utarbeide forskningsplanen. Dette inkluderer organisering av planleggingsprosessen, utarbeidelse av en struktur for forskningsplanen og koordinering av planarbeidet på fakultets- og instituttnivå. Ved planleggingen skal man legge til grunn at de totale (interne og eksterne) økonomiske og personalmessige ressurser ikke vil øke vesentlig ut over dagens nivå. Det bør vurderes om planen på instituttnivå skal inneholde bemanningsplaner.


Petroleumsøkonomi

Høgskolestyret fattet 22.februar vedtak om å foreslå overfor Kollegiet at dr. techn. Arild N. Nystad tilsettes som professor II i økonomi (petroleumsøkonomi) ved NTH.

Matematikk

Høgskolestyret fattet 22.februar vedtak om å foreslå overfor Kollegiet at Ilya Goldsheid tilsettes som professor i matematikk ved NTH. Dersom han ikke mottar stillingen tilbys den i rekkefølge til Håkan Hedenmalm, Gregory V. Rozenblum eller Arcady V. Ponosov.

Teknisk kybernetikk

Høgskolestyret fattet 22.februar vedtak om å foreslå overfor Kollegiet at B. Erik Ydstie Ph.D. tilsettes som professor i teknisk kybernetikk ved NTH.


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no