Godt forberedt på å motta funksjonshemmede

Til høsten begynner tre rullestolbrukere ved NTH. Forberedelsene til å motta funksjonshemmede studenter begynner mange måneder før det ordinære studentopptaket. Så langt det er mulig skal alt legges til rette for at de skal kunne ta del i undervisninga på lik linje med alle andre. Det forutsetter hjelpetiltak som må tilpasses individuelle behov.

Hvis en rullestolbruker skal besøke studieveileder Cathrine Strømmen, som har ansvar for å legge forholdene til rette for funksjonshemmede studenter, må vedkommende forsere Hovedbyggets bratteste trapp.
Foto: Jens Søraa

I april skal Kollegiet behandle en ny handlingsplan for funkjsonshemmede studenter. Den foreslår at det skal nedsettes et fast utvalg som skal ivareta de funksjonshemmedes behov og rettigheter overfor Kollegiet og andre styrer og utvalg ved UNIT. Under arbeidet med handlingsplanen er alle rutiner og praksis gjennomgått som vedrører funksjonshemmede studenter ved UNIT. NTH har et godt innarbeidet opplegg både for tilrettelegging og oppfølging som vil bestå uten særlige endringer.

FORBEREDELSER

Studieveileder Cathrine K. Strømmen er i full gang med forberedelsene til å ta imot de tre rullestolbrukerne som begynner ved NTH i høst.
- Den største bøygen er at vi har en stor og tungvint bygningsmasse som kan være vanskelig å gjøre tilgjengelig for rullestolbrukere, forteller hun. Det kan bli nødvendig å foreta en del bygningsmessige tilpasninger, spesielt med hensyn til toaletter, heiser, ramper og tilpasninger i auditorier. Slike tiltak er i stor grad avhengig av økonomi og oppfølging fra driftsavdelingen. Hittil har ikke økonomien vært noe problem. Fem prosent av driftsbudsjettet er øremerket for tiltak til funksjonshemmede.

TILRETTELEGGING

Det er studieadministrasjonen som har ansvaret for tilretteleggingen av studieforholdene for funksjonshemmede. Som studieveileder har Strømmen hovedansvaret for oppfølgingen. Hun skal både sørge for å iverksette og koordinere ulike tiltak. Strømmen har kontor i andre etasje i hovedbygget, og dit kan ihvertfall ingen rullestolbruker ta seg fram ved egen hjelp. Det finnes mange tilsvarende uinntakelige rom på Gløshaugen. Strømmens oppgave er å fjerne så mange hindringer som mulig og finne tiltak som kan oppveie problemene.
Til eksamen vinteren 1993/94 var det tilsammen 172 studenter som søkte særordninger for ulike typer funksjonshemning, eller plager ved NTH. Blant dem var fem døve/hørselshemmede og tre blinde/svaksynte.
- Den største utfordringen er at alle hjelpetiltak skal tilpasses individuelle behov, påpeker Strømmen.

SR


Updated 28.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no