Forskningsprogrammene i EU - Internasjonalt samarbeid

Nå er første frist for søknader til flere av særprogrammene i EUs 4. rammeprogram gått ut.
Programmet for internasjonalt samarbeid har imidlertid i lang tid vært forsinket. Dette programmet er motoren bak forsknings- og utviklingssamarbeid med tredje-land og internasjonale organisasjoner. Nå er endelig informasjonspakken ferdig og første utlysning som kom 15. februar, gjaldt samarbeid med ikke-europeiske industrialiserte tredjeland. Formålet med denne aktiviteten er å definere og sette opp et organisert rammeverk for vitenskapelig og teknisk samarbeid, bilateralt eller multilateralt, med disse landene. Da Norge ikke er med i EU, får norske forskere dessverre ikke anledning til å delta i denne aktiviteten.

Neste aktivitet som dreier seg om vitenskapelig og teknologisk samarbeid med utviklingsland kom i 2. utlysningsrunde 15. mars. Målet er å gjøre det mulig for utviklingslandene å dra nytte av den eksisterende kunnskap og teknologi, som er nødvendig for å løse deres spesifikke problemer og for å oppnå en bærekraftig utvikling. Denne utlysningen omfatter forskning innen følgende områder: Bærekraftig forvaltning av fornybare naturressurser, bærekraftig utvikling innen landbruks- og agroindustriell produksjon, helse og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Søknadsfristen er 15. juni og 6. september, avhengig av hvilket forskningsområde man søker på. Andre forskningsområder innen denne og de øvrige aktivitetene i programmet vil bli utlyst i senere runder.
I EU er det en generell regel som sier at det må være med minst to EU-land, eventuelt et EU-land og et EFTA-land i et forskningsprosjekt. I søknader på forskningsprosjekter i utlysningen 15. mars må det i tillegg være med minst et utviklingsland. Utlysningsteksten sier imidlertid at prosjekter med partnere fra to eller flere utviklingsland vil stille sterkere i vurderingen av søknader.

Norges forskningsråd skal holde et informasjonsmøte om programmet i Oslo tirsdag 4. april, hvor programsekretær Wim van Deelen fra Europakommisjonen er invitert. Påmelding til møtet må sendes innen torsdag 30. mars til Norges forskningsråd ved Tone Stensland, telefaks 22 03 70 01. Invitasjon til møtet, utlysningstekst og informasjonspakke kan man få ved å henvende seg til Trond Digranes i Studieadministrasjonen, NTH og Sissel Hertzberg i UNIT-administrasjonen. Informasjonspakken for programmet Forskerutveksling og mobilitet er også tilgjengelig.

TD


Updated 30.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no