- Like fagstørrelser gir fordeler

- Standardisering av fagstørrelsene tvinger fram en grundig gjennomgang av fagene og vil føre til økt samarbeid mellom faggruppene.
Det mener assisterende studiedirektør Sissel Ravnsborg som var sekretær for Virksomhetskomiteen.

Ravnsborg sier hun er klar over en del ulemper med å legge alle fagene på 12 bt men mener at fordelene er større.

STØTTET AV STUDENTENE

- Utgangspunktet vårt var at studiebelastningen skal være 48 timer per uke (48 bt). Følgelig må alle fagstørrelser gå opp i 48 og vi endte opp med 12 bt, dvs fire fag per semester. Vi mener dette har flere fordeler. For eksempel vil det bli enklere å bytte fag og å veksle mellom studieretningene. Dette var et vesentlig argument for at studentrepresentantene i komiteen gikk inn for 12 bt. Jeg tror også at samarbeidet mellom faggruppene kommer til å øke. Men det viktigste er at en slik omlegging vil medføre en reduksjon av antall fag, samt en grundig gjennomgang av hvert enkelt fag. Det er på tide å ta en slik bred gjennomgang samtidig som vi stiller spørsmål om hva som skal være innholdet i studiet. Dette oppnår vi ikke hvis vi nøyer oss med å småflikke på det bestående.
Virksomhetskomiteen anbefaler at antall fag blir redusert med omlag 13 prosent.
- Dette er en imøtekommelse av mange klager fra studenter som synes at for stor oppstykking av fagene går på bekostning av helheten, sier Ravnsborg.

FLEST POSITIVE REAKSJONER

Virksomhetskomiteen har fått mange reaksjoner på sin utredning. Ravnsborg forteller at det er flere positive tilbakemeldinger enn negativ kritikk. Hun stiller seg uforstående til innvendinger om at kravet om 12 bt skal bli en belastning for basisfagene.
- Det er tvert imot, basisfagene blir styrket bl. a. som en konsekvens av at mange småfag blir kuttet ut, hevder Ravnsborg.
- Filosofien er at NTH skal stå for grunnopplæringen av sivilingeniører. Større spesialisering i form av å gå mange småkurs kan man gjøre etter at studiet er ferdig. Til nå har de to første årskursene lagt hovedvekt på basisfag. Studiet har blitt svært teoretisk og det har oppstått motivasjonsproblemer. Dette har medført endel frustrasjoner som vi tar alvorlig og ønsker å rette på. Virksomhetskomiteen foreslår en helt annen fordeling og sammensetning av fagene og vil bl.a. flytte en del av basisfagene til tredje og fjerde årskurs.
Virksomhetskomiteens innstilling legger vekt på prosjektarbeid, tverrfaglighet og en omlegging av undervisninga til mer problembasert læring. Kritikere hevder at kravet om 12 bt vil være til hinder for praksisorienterte prosjekter?
- Den kritikken forstår jeg ærlig talt ikke. Det er ingenting i veien for å bake inn praksisorienterte prosjekter i et 12 bt-fag, sier Ravnsborg. Hun minner om at forslag til ny studieplan skal opp i Kollegiet i løpet av våren.
- Men arbeidet vil fortsette i hele vår og sikkert langt utover høsten. Jeg er virkelig imponert over den energi og entusiasme som både fagmiljøet og administrasjonen har vist så langt i prosessen. De har vist en kreativitet som gjør meg optimistisk, avslutter Ravnsborg.

SR


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no