Marinteknisk historieskriving

Fakultet for marin teknikk vil samle NTHs historie innen skips- og marinteknisk utdanning og forskning. Arbeidet er et ledd i å skape blest om denne delen av virksomheten, som i flere år har ligget i skyggen av offshore.

27. januar arrangerte fakultetet i samarbeid med MARINTEK et arbeidsmøte for å komme igang med planlegging og fordeling av arbeidet med å samle NTHs historie innen skips- og marinteknikk. Den historiske oversikten kan bli et nyttig virkemiddel for å sette norsk skipsteknisk undervisning i fokus. Forskning på skip har ligget i skyggen for offshore de siste tiåra. Denne tendensen er iferd med å snu, ikke bare her hjemme men også i resten av verden. Fakultet for marin teknikk er størst i sitt slag i den vestlige verden. Det arbeides nå med å profilere fakultetet ut mot Europa og den skipsrelaterte virksomheten får her en framtredende plass.
- Målet er å vise hvordan dette fagfeltet har utviklet seg fra 1910 og fram til dagens fakultet, forteller professor Bjørnar Pettersen, en av ildsjelene for prosjektet.
- Vi ønsker å samle opplysninger om lærekrefter, studieplaner, undervisningsmateriell og - metoder. Videre vil vi prøve å samle data om hvilken karriere studenter som er uteksaminert hos oss har hatt. Vi ønsker å ta for oss den teknologiske utviklinga gjennom tidene og trekke fram både problemer man har støtt på og det som har vært vellykket. Det er også nyttig å se på de sosiale aspektene ved studiet, både på tegnesalene, i Studentersamfundet og i byen forøvrig. Her finner vi nok verdifull dokumentasjon gjennom studentforeninga "Mannhullet", mener Pettersen.
Pettersen legger til at det ennå ikke er bestemt hvilket omfang arbeidet skal ha og at det dermed er usikkert hvor omfattende datainnsamlingen vil bli. Det er heller ikke bestemt hvilken form det hele skal presenteres i. Alternativene kan være bok eller utstilling, eller kanskje begge deler. En presentasjon gjennom et samarbeid med Sjøfartsmuseet i Trondheim kan også bli aktuelt.
Målgruppa for den historiske samlingen er i første rekke nåværende og tidligere studenter, men Pettersen regner med at den også vil ha en viss interesse for skips- og sjøfartsrelatert næringsliv. For å teste interessen ble det invitert gjester utenfra til det første arbeidsmøtet. Blant dem som deltok var Erik M. Johanssen, Martinus Kvande, Sivert Øverås og Jan R. Getz. Samtlige var studenter ved NTH under og etter krigen og har arbeidet i rederi, skipsverft og Det norske Veritas.
- Alle var entusiastiske til prosjektet og ville gjerne bidra, forteller Pettersen.

SR


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no