Internkontroll ved UNIT

- Miljøutviklingen i UNIT har stått litt i stampe under oppbyggingen av den nye universitetsadministrasjonen, innrømmer vernesjef Tone Alhaug Helde.Nå mener hun at tida er moden for å sette nytt fokus på arbeidsmiljøet.

Arbeidet med miljøutvikling ved UNIT er nå skilt ut i en egen avdeling, Avd. for miljø og forvaltningsutvikling (AMF). Helse, Miljø og Sikkerhetsseksjonen (HMS) er en del av AMF og blir med tiden tilknyttet både lege, sykepleier, sosialkonsulent og fysioterapeut i tillegg til vernesjef. I løpet av våren skal Kollegiet behandle en strategiplan for miljøutvikling og internkontroll. Strategiplanen skal bl.a definere målsetting med HMS og avklare ansvarsforhold, helt ned til instituttstyrernes ansvar.

ÅTTE LOVVERK

Forskriften om internkontroll trådte ikraft 1. januar 1992 og bygger på åtte lovverk om helse, miljø og sikkerhet. Den største forandringen ved omleggingen er krav om ansvarsfordeling og dokumentasjon av det som blir gjort. Forskriften angir rammene og skal være verktøy for all miljøutvikling ved UNIT. Hver enkelt enhet må selv finne ut hvordan verktøyet skal anvendes og utarbeide egne mål og handlingsplaner. Helde understreker at dette arbeidet er en prosess og at hennes oppgave er å legge forholdene best mulig tilrette.
- Det finnes ingen oppskrift på et ferdig internkontrollsystem, sier hun.

KARTLEGGING

Vernesjefen anbefaler at hver enhet starter med å kartlegge positive og negative sider ved arbeidsmiljøet.
- Dette gir grunnlag for å sette opp konkrete mål for forandringer og en handlingsplan. Poenget er at man hele tiden skal ta utgangspunkt i egne behov for å kunne ivareta både arbeidsplassen og myndighetenes krav. Selve kartleggingen kan utføres på forskjellige måter, fortsetter hun.
- Fakultet for elektro- og datateknikk valgte å gjennomføre en spørreundersøkelse. Den oppsummerte både sterke og svake sider og var både spennende og nyttig å få være med på. Men en spørreundersøkelse må nødvendigvis bli noe overfladisk og er både tids- og ressurskrevende. Derfor vil ikke denne formen passe for alle.
På sikt vil hvert enkelt fakultet/institutt/avdeling få tilsendt en brukermanual for miljøutvikling og internkontroll av helse, miljø og sikkerhet.

SR


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no