Flest NTH-studenter fra Akershus


Akershus er det fylket i Norge som leverer flest studenter til NTH, viser en kartlegging som studieadministrasjonen nylig har gjennomført. Undersøkelsen bekrefter at høgskolen er en nasjonal institusjon som rekrutterer studenter fra hele landet, men aller mest fra byer og industristrøk.

Oversikten viser at de ulike fylkenes representasjon ved NTH stort sett samsvarer med befolkningsgrunnlaget. Et markant unntak fra regelen er imidlertid Sør-Trøndelag, som har en nesten like stor "koloni" ved NTH som Akershus. Til tross for at det ikke eksisterer tilleggspoeng for trøndere.

SELVGENERERENDE SIV.INGER

Studiedirektør Odd Lauritzen er ikke overrasket over det store innslaget av sør-trøndere:
- Vi ser at flesteparten av de sør-trønderske studentene er hjemmehørende i Trondheim. Her har høgskolen alltid hatt høy status. Dessuten er det selvfølgelig lett å få søkere når ungdommene vet at de kan bo i hjembyen under studiet. Sør-Trøndelag har også høy sivilingeniør-tetthet og standen synes å være selvgenererende, påpeker studiedirektøren som selv har to barn som for tiden studerer ved NTH.
Ser man de tre midt-norske fylkene under ett (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag) viser det seg at omlag 30 prosent av NTH-studentene er rekruttert herfra. I forhold til det totale innbyggertallet er Midt-Norge overrepresentert ved NTH.

FLEST FRA BYSTRØK

En tredel av alle NTH-studenter kommer fra ti av landets største byer. Vel 500 av NTH-studentene har hjemmeadresse i Trondheim, mens Bergens representasjon omfatter knapt 300.
Nesten 800 av dagens siv.-ing og -ark.-studenter kommer fra Oslo, Bærum og Asker. Sett i forhold til folketallet er imidlertid hovedstaden relativt dårlig representert i teknologenes høyborg. Studiedirektør Lauritzen har ingen god fårklaring på dette. Tradisjonelt har høgskolen alltid rekruttert mest fra urbane strøk med mange industribedrifter. Kanskje kan svikten i Oslo ha sammenheng med at byen de siste årene har blitt avindustrialisert. Uansett vil studieadministraskjånen nå vurdere å trappe opp rekrutteringsarbeidet mot Oslo-ungdom.
Litt overraskende - i positiv forstand - er det at Rogaland er så godt representert ved NTH, ettersom kandidatene herfra tross alt kan velge en konkurrende siv.ing.-utdanning i Stavanger.
Kartleggingen er basert på en gjennomgang av "Stud.-data"-basen ved NTH og omfatter samtlige 6313 studenter i grunnstudiet dette studieåret. Resultatene fra undersøkelsen skal blant annet benyttes for å finne ut hvor man bør sette inn rekrutteringstiltak i fremtiden.

OSLO PÅ 53' PLASS

Resultatene fra undersøkelsen samsvarer i store trekk med en tilsvarende kartlegging som dr.ing.-student Jarand Rystad gjennomførte i 1992. Han tok blant annet for seg alle studenter som begynte på høgskolen i 1989 og 1990. Akershus toppet også denne statistikken, fulgt av Sør-Trøndelag og Hordaland. Rystad sammenlignet også opptaket med størrelsen på ungdomskullene i hvert fylke. Her havner de to trønderske fylkene øverst, mens Troms, Oslo og Finnmark kom nederst.
Rystad så også på rekrutteringen fra den enkelte kommune. Igjen troner Trondheim øverst når man ser på andelen NTH-studenter i forhold til det totale innbyggertall. Deretter følger tre nord-trønderske kommuner; Verdal, Stjørdal og Steinkjer. Først på 53' plass finner vi Oslo. Mens 0,36 prosent av befolkningen i håvedstaden begynte på høgskolen i 1989/90, var det 1,44 prosent av innbyggerne i Trondheim som valgte dette studiet.

JEK


Updated 22.02.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no