Stor interesse for å delta i EU's fjerde rammeprogram

Rundt 100 personer møtte opp for å bli informert om stipendmulighetene i EU-systemet, da det ble arrangert informasjonsmøte 11.januar. Her ble tre av særprogrammene i EUs fjerde rammeprogram presentert.

Fra venstre: Sissel Hertzberg, UNIT, Trond Digranes, NTH, Tore Grønningssæther, EU Forskningsinfo, Cecilie Hongslo, programkoordinator havforskning- og teknologi, Ettore Marchetti, Europakommisjonen og Bernt Bjordal, programkoordinator miljø.
Foto: Jens Søraa
Størst interesse var det for programmet som omhandler forskerutveksling og -utdanning. Programmet ble presentert av italienske Ettore Marchetti fra Europakommisjonen. I tillegg ble miljøprogrammet og programmet for havforskning- og teknologi presentert av de norske programkoordiantorene Bernt Bjordal og Cecilie F. Hongslo.

VIDTFAVNENDE PROGRAM

Programmet innen forskerutveksling og -utdanning er et generelt program som dekker de fleste vitenskapelige områder. Støtte gis til fire typer aktiviteter: Forskningsnettverk, tilgang på store fasiliteter, stipendordninger og en aktivitet som kalles "andre tiltak". Programmet legger stor vekt på å øke mobiliteten i Europa.
Forskningsnettverk er den største aktiviteten innen særprogrammet. Totalt skal 45 prosent av budsjettet tildeles euroepiske konsortier hvor forskerne selv definerer hvilke problemstillinger man vil forske på, men som må ha en klar europeisk dimensjon. Det betyr at man utfører forskning hvor resultatet vil ha nytte for flere enn kun ett land.

UT I EUROPA

Stipendordningen, som omfatter både dotorgradsstipendiater, og post. doc, tar blant annet sikte på å bringe forskere ut i Europa. Betingelsen for å delta er at forskere må reise fra et land til et annet. Ettersom Norge ikke kom med i EU har ikke norske forskere anledning til å reise til et annet EØS-land, dvs. Island på et slikt stipend. Under møtet kom det frem at Europakommisjonen foretrekker "unge forskere" og egentlig har satt en øvre grense på 35 år for tildeling av stipend. Tore Grønningsæter fra EU Forskningsinfo sa at man fra deres hold ville jobbe for at denne øvre aldersgrensen ble hevet til 40 år.

EU' s FJERDE RAMMEPROGRAM

EUs fjerde rammeprogram løper fra 1995 og ut 1998, med et budsjett på rundt 103 milliarder norske kroner. De fleste teknologi- og naturvitenskapelige områder dekkes, samt samfunnsvitenskapelige fag.
De lokale koordinatorene Sissel Hertzberg, internasjonal forskningskoordinator ved UNIT og Trond Digranes, EU forskningskoordinator ved NTH kan begge bistå UNITs forskere på administrativ side under deres arbeid mot deltagelse i EUs forskningsprogram. SINTEF har også en egen forskningskoordinator, Kåre Herje.
Første søknadsfrist for EU-stipendiene er 15.mai.
Av Trond Digranes


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no