ERASMUS og COMETT

ERASMUS er utdanningsprogrammet som tilbyr utveksling av studenter på universitetsnivå mellom universiteter i Europa. COMETT-programmet tilbyr ulike etterutdanningskurs og praksisplasser for studenter i industri og næringsliv.

Disse programmene blir nå erstattet av to nye handlingsprogram, SOKRATES og LEONARDO da Vinci. EU er i ferd med å fastsette innholdet i programmene, og fra 1. januar i år deltar også Norge i arbeidet, gjennom EØS-avtalen. De største forandringene i de nye programmene er at de åpner for større samarbeid på grunnskole og videregående skoles nivå.

MÅLSETTING

Formålet med SOKRATES-programmet er å medvirke til utdanning og opplæring av høy kvalitet og dermed skape et åpent europeisk område for samarbeid og utvikling. I det foreløpige programmet heter det at en blant annet skal:

· Utvikle en europeisk dimensjon i utdanninga på alle nivå, for å styrke følelsen av europeisk identitet i hvert enkelt medlemsland.

· Fremme kunnskapen om de ulike språkene i EU, med spesiell vekt på de minst brukte og minst utbredde språkene.

· Oppmuntre til besøk mellom studenter og lærere i de ulike land.

SOKRATES er delt inn i tre kapitler. Det første, ERASMUS, er viet høyere utdanning og har planer for å bygge nettverk for samarbeid, utvekslingsprogram, for studenter, lærere og ledere, utvikle leseplaner som skal gjøre overgangen mellom forskjellige læresteder lettere, utarbeide system for standardisering av vekttall som gjør det lettere å ta deler av utdanninga i et annet land og forberedelser av intensive kurs. Andre kapittel, Comenius, er viet grunnskole og videregående skole.

LEONARDO

LEONARDO skal supplere og utfylle utdanningstilbudet i medlemslandene. Blant annet er næringslivet invitert til å delta aktivt i utforming av innholdet i yrkes- og profesjonsutdanningen. I de fem hovedmålsettingene til programforslag heter det at en skal:

  · Lette tilpasningen til forandringer i næringslivet.

  · Forbedre grunnleggende yrkes- og profesjons-utdanning,
   etterutdanning og voksenopplæring for å lette integrasjon i og
   tilbakeføring til arbeidslivet.

  · Gjøre mobilitet lettere blant høyskolelærere, instruktører i
   industrien og studenter.

  · Stimulere til samarbeid om opplæring mellom utdanningsinstitusjoner,
   forskningsinstitusjoner og bedrifter.

  · Støtte utveksling av informasjon og erfaring om tema, som er felles
   for bl.a. profesjonsutdanningen i EU/EØS-landene.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no