Ansatte ved PFI vil ikke til NTH

- En flytting til NTH vil drepe miljøet vårt, sier de ansatte ved Papirindustriens forskningsinstitutt (PFI). De mener PFI kan tjene industrien bedre ved å ligge i Oslo med nær tilknytning til sine oppdragsgivere.

Papirindustriens forskningsinstitutt.
Foto: Rune Lislerud, Samfoto
Formann i funksjonærutvalget, Jan W. Holst, mener han gir uttrykk for den alminnelige mening i staben når han sier at de ansatte har liten lyst å flytte.

VIL IKKE TIL TRONDHEIM

- Om styret vårt vedtar en flytting, regner jeg med at det blir en flukt herfra. De fleste ansatte vil prøve å komme seg over i industrien hvor de har kompetanse. PFI vil bli sittende igjen med noen få som ikke greier å skaffe seg jobb, og miljøet vil dø ut. Holst ser for seg at man må bygge opp et nytt miljø i Trondheim, og at sannsynligheten er stor for at man da bare ender opp med en treforedlingsavdeling i SINTEF.
- Vi mener at vi kan tjene industrien bedre ved å ligge her vi gjør med nær tilknytning til Landbrukshøyskolen på Ås, SINTEF/SI, Norsk Treteknisk Institutt, NIVA, Universitetet i Oslo og Østlands-industrien. De siste årene har det vært ti hovedfagsstudenter fra universitetet som har jobbet ved PFI med treforedlingsoppgaver, og vi har hatt studenter fra Oslo Ingeniørhøgskole som har utført prosjektoppgaver her. Et samarbeid som dette øker den faglige kapasiteten ved PFI og sørger for god rekruttering fra andre universitetsmiljøer enn NTH. Ved en flytting til Trondheim vil dette samarbeidet reduseres sterkt. Samarbeid med leverandører vil bli mer tungvint, og treforedlingsindustrien på Østlandet vil få et dårligere servicetilbud, sier Holst.

UTTALELSE

Funksjonærutvalget ved PFI har nylig kommet med en uttalelse på vegne av de ansatte om sitt syn på flytting av PFI. Her understrekes de positive sidene ved at PFI ligger der det gjør i dag. I tillegg trekker utvalget frem at virksomheten ved NTH er viktig for utdanning av bransjefolk, men at forskningen ved NTH heller må ta utgangspunkt i det treforedlingspersonale som finnes her.
"En forskningsgruppe bestående av to professorer og en amanuensis er i norsk målestokk en stor gruppe. Nivået på denne gruppen, både pedagogisk og forskningsmessig, vil være mer avgjørende for rekrutteringen til treforedlingsfaget ved NTH enn forskningsvirksomheten ved et nytt PFI i Trondheim", heter det i uttalelsen.
Ut fra disse argumentene konkluderer de ansatte med at treforedlingsforskningen i Norge bør bygges opp rundt tre sterke miljøer: Ett rundt NTH, ett i Oslo-miljøet, og ett tilknyttet industriens egen forskning. Bransjen, NTH og PFI bør, ifølge funksjonærutvalget, samarbeide og dele opp forskningsvirksomheten etter bransjens behov og de naturlige forutsetninger som finnes i Trondheim og Oslo.
Industri-utvalget som har utredet flyttespørsmålet, har nå gitt sin innstilling til Treforedlingens bransjeforening. Resultatet vil bli gitt styret i PFI som vil ta den endelige avgjørelsen på vårparten.

ÅD


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no