Budsjettfordeling 1995

14. desember ble det vedtatt å sette det samlede utgiftsbudsjettet for NTH til 516,618 mill. kroner. Internt er budsjettet fordelt slik (beløp i 1000 kr.):

Fakultetene				 410.000
NTUB					 28.428
Høgskoleadministrasjonen		 23.500
Strategimidler				 10.000
Øremerkede bevilgninger		 	 44.690

Budsjettrammen til fakultetene fordeles slik (beløp i 1000 kr.):

Arkitekt				 24.785
Berg, petroleum og metallurgi	 	 33.888
Bygg					 50.363
Elektro/data				 93.276
Kjemi og kjemisk teknologi		 50.407
Maskin					 53.307
Produktdesign				  2.925
Fysikk og matematikk		 	 45.992
Marin 					 24.392
Økonomi og arbeidslivsvitenskap	 	 21.365

Sum 400.700

Nasjonale laboratorier 1.500 Vikar ved forskningstermin 2.450 Tilskudd for EEU-kurs 5.350


Sum 410.000
Bevilgningene til fakultetene avviker lite i forhold til 1994-fordelingen.
En normal lønnsøkning i 1995 er forutsatt dekket innenfor de gitte rammer. Fakultetene gis i tillegg til rammebevilgningene et tilskudd på kr. 80.000 pr. gjennomført EEU-kurs, med fradrag for eventuelt underskudd. Fakultetet dekker kostnader med avlyste kurs med inntil kr. 20.000 pr. avlyst kurs.

Arbeidsmiljøutvalget

Høgskolestyret vedtok 23.november følgende om HMS-arbeidet ved NTH:

1. Ordninger med vernegrupper ved instituttene utbygges.

2. Ordning med vernegruppe på det enkelte fakultet utbygges og tillegges ansvar for etablering og utbygging av IK-HMS, jamfør forskrift om intern kontroll og retningslinjer som er under etablering. Fakultetsadministrasjonen blir sekretariat. I tillegg etableres vernegruppe ved sentraladministrasjonen der Personalavdelingen blir sekretariat.

3. Høgskolestyret foreslår at et sentralt AMU ved NTH opprettholdes som et underutvalg av AMU ved UNIT. NTHs personalavdeling blir sekretariat.

Strategisk plan

Høgskolestyret vedtok 23.november å forlenge NTHs strategiske plan for perioden 1991-95 med ett år til 31.12.1996.

Prof. i kjemiteknikk

Høgskolestyret vedtok 14.desember å foreslå overfor Kollegiet at dr.ing. Kristian M. Lien blir tilsettes som professor i kjemiteknikk (prosess-systemteknikk) ved NTH.

Prof. i veg- og jernbanebygging

Høgskolestyret vedtok 23.november å foreslå overfor Kollegiet at dr.ing. Ivar Horvli tilsettes som professor i veg- og jernbanebygging ved NTH.

Trafikkpsykologi

Høgskolestyret godkjente 14.desember programmet for en spesialutdanning i trafikk-psykologi. En forutsetning er imidlertid at opptakskravene blir endret til å bli i tråd med gjeldende regler for NTHs spesialutdanning. Dette innebærer at full utdanning fra Statens Trafikklærerskole ikke kan godkjennes som opptakskrav til spesialutdanningen.


Updated 06.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no