Replikkordskifte etter Sigurd Manneråk

Tomas Norvoll:
- President, det har vært norsk politkk i 25 år at man har et samlet universitet i Trondheim. Siste gang man slo det fast var i 1983 under behandlingen av Lov om Univ. i Trondheim, hvor man sa det skulle være ett universitet, og så vidt jeg vet var SP med på den historien da. Nå beklager jeg for første gang i mitt liv at jeg sto på nei-siden i EU debatten. Har det ikke vært for det, har jeg kunnet spørre Manneråk om det var slik at her har man lagt seg flat for lobbyvirksomhet, og om han mener denne lobbyvirksomheten er bedre enn den som foregår i Brüssel. Men det kan jeg ikke spørre om idet jeg sto på Nei- sida.

- Det vi ser er at SP har snudd i denne saken og går inn for ei fristilling. Det man ser er at man har lagt seg flat for presset i fra enkelte i Tr.heims miljøet etter å ha tatt seg en tur opp dit. Mitt inntrykk er at det mest ytterliggående her er ikke at man skal omdanne univseristetet til et teknisk naturvitenskapelig univ. Det ytterliggående her er å fristille NTNU og bryte opp det miljøet som er der. Og det tror jeg faktisk at representanten Manneråk er enig i hvis han velger å tenke seg litt om . Det er jo det som virkelig må skape uro i systemet der oppe. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at mindretallet sitt forslag i hvertfall må lede ut i frustrasjon for de som er oppe i Tr.heim.

Langt mer enn hva flertallet sitt forslag gjør her.

- Representant Manneråk har i media brukt begrep som uverdig og nonsjalant om det arbeidet som flertallet i komiteen har gjort for å få til en løsning for Tr.heim. Mitt inntrykk er da at vi må ha valgt en løsning som er langt mindre dramatisk for Tr.heim enn løsningen mindretallet har gjort . Er ikke repr. Mannreåk enig i at det mest ytterliggående er fristilling, som heller ikke på noen måte er utredet . Man gjør det uten å drøfte det med andre enn seg selv. Så oppløser man et universitet. Og jeg må få spørre om det er noe som tyder på at NTNU er blitt nedprioritert i de 25 årene som institusjonen har vært en del av universitetet i Trondheim? Har de fått mindre penger enn NTNU, har de fått mindre mulighet til å ha kontakt med næringsliv og andre utenlandske indistusjoner? Jeg tror ikke det. Men jeg lurer veldig på om repr. Manneråk har eksempler på det.

- Jeg registrer nå at man har lagt frem et forslag om at saken skal utsettes og utredes videre. Det kan jo tyde på at man faktisk har fått kalde føtter i forhold til sin egen argumentasjon. Jeg håper at vi i løpet av debatten kan få en del innrømmelser på at det man har lagt seg på her ikke nødvendigvis er det beste for miljøet i Trondheim..

Sigurd Manneråk:

- Jeg sa i mitt innlegg at organiseringa iTr.heim har vært et vanskelig spørsmål og at det er gode argumenter på begge sider. Og jeg sier ikke at den løsninga vi går for inneholder de beste argumenter i alle forhold. Jeg skulle gjerne sett at Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet hadde vært samlet. Men praksis i gjennom alle de år at dette har vært prøvd å integreres, har vist at det blir så mye kamp og strid at den faglige utviklinga hemmes.

Derfor tror jeg at det er bedre å gå motsatt vei og fristille NTNU og la to sunne gode miljøer jobbe parallellt med hverandre i et nært og tett samarbeid. Da tror jeg at vil få utvikle universitetet slik jeg har forhåpninger om at det skulle være.

- Jeg har blitt kritisert for at jeg har brukt ordet uverdig. Jeg mener det har vært en uverdig behandling. Først holder Ap, SV og representant Christiansen pressekonferanse den ene dagen og presenterer en modell, der det blir sagt at NTNU skal ha egen rektor og en del andre ting som peker i retning av mer frihet. Dagen etter får vi et helt nytt konsept. Det tyder ikke på at Ap ikke har den nødvendige visjon om hvor de vil med Universitetet i Tr.heim. Når det i tillegg medfører en så sterk overkjøring av alle de faglige rettigheter i forhold til medbestemmelser og høring så synes jeg ordet uverdig er dekkende.

Siri Frost Sterri:

-Jeg tillater meg først å bemerke at for en gangs skyld er det uvanlig stor enighet mellom Sp og høyre i denne innstillingen, men uenigheten finnes og det er den jeg gjerne vil bore litt dypere i.

Først så vil jeg reservere meg på vegne av Høyre sterkt mot formuleringer som Sp har knyttet til Universitetet i Tr.heim.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no