Replikkordskifte etter Lilletun.

Ufullstendig.

Morten Lund:

- Representant Lilletun mener at det aksjoneres i Tr.heim fordi at man der ikke skjønner den helhet som flertallet har skjønt. Aksjonerer gjør de i alle fall ut ifra det de greier å forstå, bl.a. en lynaksjon blant NTNU-studentene som innbrakte 2300 underskrifter og ei likkiste. De ønsker ikke nedlegging av NTNU og det gjør heller ikke 80 prosent av det vitenskapelige personalet. Streiken ved NTNU omfatter både studenter og lærere. Engasjementet har vært stort i denne saken. Og det er positivt, fordi det er en så viktig sak for dem det gjelder. De fleste er sjokkerte over behandlingsmåten i Stortinget. De er sinte over ikke å få si meninga si, over å ha blitt lurt til å diskuterte noe annet enn det som blir løsningen, over ikke å ha fått se det dokumentet som diskuteres i Stortinget. Det har pågått utredninger om dette i årevis, noen sier det har vært 30 år, og så er det de to - tre siste dagene som frambringer det som kan bli løsninga. Noen vil si at dette er en utrolig sløsing med offentlige midler.

Lilletun:

-Til representantene Nybakk og Lund:

Jeg sa ikke i mitt innlegg at jeg ikke forsto at folk kunne aksjonere. ...Jeg konstaterer at vi er uenige, og det er en redelig sak. En del av disse aksjonene har vært svært så spennende, blant annet den NTNU-studentene hadde her i går. De hadde til og med slik omtenksomhet at de hadde laget en egen vinetikett til minne om NTNU som de overleverte komitelederen, - det synes jeg var svært spennende å få.

Hastverksarbeid ? Det har vært grundige utredninger og det har vært en grundig høringsrunde. I forhold til Sp´s alternativ, så har heller ikke det gjennomgått noen grundig utgreiing eller vært en del av høringsrundene. En del av miljøet i Tr.heim har kjempet for denne løsninga, og derfor har det vært mer inne i debatten, men det foreligger ikke noen grundig utredning. Jeg minner om at det er fire rektorer ved NTNU som har arbeidet med den. KrF har prøvd å foreta grundige vurderinger. Vi har snakket med både fagmiljøene og næringslivet og har fått ulike reaksjoner. Vi har besøkt Tr.heim miljøet og drøftet saken der. Jeg kan ikke være enig i at vi har tatt lett på det, at det er i lukkede rom det har skjedd. Faktisk så har vi prøvd å diskutere det med dem det angår, og så får vi bare være uenige om dette er godt nok eller ikke.

Frost Sterri:

- På en måte så har jeg litt medfølelse med representant Lilletun i dag. Fordi han har klart det kunststykket å sette sinnene i kok i hele universitetsmiljøet i Tr.heim, og det er ikke lite bare det. Resultatet er at det har vært politisk streik ved Dragvoll i dag, som en reaksjon på det de opplever som en fullstendig overrumpling fra det politiske flertallet i Stortinget. Vi har altså hatt ni måneder på oss i denne saken. Men så skjer det altså at Stortinget inviteres til å begå kulturell vandalisme basert på ideer fra herr Lilletun i noen sene nattestimer. Vi har ikke så mange institusjoner med lange tradisjoner i Norge. Men, en av de få institusjonene vi tross alt har, NTNU, skal nå nedlegges på bakgrunn av en visjon som ikke er utredet, med mindre flertallet endrer syn på tempoet i denne saken.

Det er litt underlig at KrF, som jo gjerne vil fremstå som både et kultur- og tradisjonsbærende parti, er arkitekten bak dette. Spennende og utfordrende har herr Lilletun selv uttalt, og han er åpenbart fenget av revolusjonære standpunkt som etter mitt skjønn overgår det vi til nå har opplevd fra herr Folkvord så langt i Stortinget.

Min appell, også til herr Lilletun og KrF, er at vi i det minste utsetter realitetsbehandlingen av lovendringene knyttet til Universitetet i Tr.heim. Det hviler et stort ansvar på KrF i dag, og jeg henstiller ved å bruke herr Lilletuns egne ord: Det er ingen skam og snu.

Lilletun:

- Medfølelse skulle man jo være takknemlig for. Men, premissene for medfølesen kan jo av og til gjøre at en lurer litt om en skal være det alikevel. Når en hører at revolusjonsiveren overgår herr Folkvords, så må en jo si at den ellers så sindige Frost Sterri kanskje har tatt litt av her.

Ni måneder har vi arbeidet med saken, sier Frost Sterri. Det er riktig det, og det er jo gode synonyme begreper her. Et svangerskap har også ni måneder og vi vet at fødselsveene og smertene kommer først i avsluttende fasen. Derfor er ikke dette noe som skiller det så veldig fra det. Det er vel noe av det vi opplever.

Representant Frost Sterri ber om at en skifter standpunkt og går til utsetting. Tonen i innlegget, og måten å argumentere på tyder ikke at man hadde til hensikt å oppnå det resultatet.


Replikkordskiftet er over og OT vender tilbake til den ordinære talerliste.

Jan Simonsen:
-Flertallets forslag om sammenslåing av NTNU og Univ. i Tr.heim til NTNU med felles rektor og administrasjon. Langsleth sammenligner modellen med den greske myten om Prokrustus, grekeren som drev et herberge hvor han presset alle veifarende ned i den samme sengen og hogget av armer og ben for å få alle til å passe til sengens størrelse. Statsråd Hernes store kongstanke Norgesnettet, har fra begynnelse til slutt vært preget av gammeldags sosialistisk sentralisme. Ideen har gått ut på å styre det norsk utd. system i detalj fra departementets. kontor. Konkurransen mellom ulike fagmiljøer skulle være minst mulig. Det har også NTNU sett fordeler av at det eksempelvis i siv.ing. utdanningen i Stavanger har vært underlagt helt andre og dårligere rammebetingelser enn NTNU.

I dag er det imidlertid NTNU og Univ. i Trondheim som får smake sentraliseringsmedisinen og statsrådens store ide om stordriftens fordeler. I utgangspunktet foreslo deptartementet å stramme inn samarbeidet mellom NTNU og Univ. i Tr.heim. Modellen med høy grad av økonomi, egen rektor og øremerkede budsjetter var for løs og ga for stor frihet. Den skulle reduseres.

Det førte til protester, først og fremst fra NTNU.

I deres visdom fant da et stortingsflertall ut, eller rettere sagt et flertall i en stortingskomite, at det var behov for et kompromiss som kunne dempe NTNUs misnøye og roe de trønderske gemyttene. Løsningen ble å reise en ny type universitet opp fra asken etter NTNU. Vi skal nå få en sammenslåing tilsynelatende til fordel for NTNU, hvor vektlegging skal være på det teknisk naturvitenskapelige utdanningen. For et parti som Frp, som prioriterer nettopp den slags type utdanning, kunne det jo kanskje til å begynne med høres fristende ut. Bortsett fra følgende:

Komiteflertallets føringer tyder ikke på at man med dette forslaget ønsker en sterkere prioritering av enkelte typer fag og utdanning. Alle gamle fag ved NTNU skal tydeligvis beholdes men skal få en ny profil. En teknologisk profil. Studentene skal få tilbud om å studere medisin med teknologisk profil. Humanistiske fag med teknologisk profil. Herr president, hva i all verden er dette for noe søl ? Det tror jeg ikke engang komiteflertallet vet selv. For i følge forslaget så skal det utredes. Saksbehandlingen har altså vært som følger: Først vedtar man en av de største nyskapningene i norsk høyskole- og universitetssystem de siste femti årene, uten å ha gitt de berørte fagmiljøene mer enn en dag til å sende inn sine innspill og kommentarer, og da først og fremst i form av pressemeldinger og flygeblad etter eget initiativ.

Deretter vedtar man å utrede det man har vedtatt. Dette er, herr president, med respekt å melde den mest merkverdige saksbehandlingen som jeg har sett på lang tid. Selvsagt er det bra at Stortinget av og til manner seg opp til å fatte vedtak, til tross for protester. Men ikke alle typer vedtak egner seg for å bli vedtatt over bordet. Man vedtar nå en historisk universitetsreform etter en relativt kortfattet saksbehandling, internt i en stortingskomite. De berørte miljøene står på gangen og får vedtaket i ansiktet når komitedøren endelig åpnes. Da er det ikke rart at protestene er sterke. President: Frp finner det med bakgrunn i den uroen som nå er skapt, riktigst å støtte forslaget om deling av NTNU og Universitetet i Tr.heim, slik mindretallet foreslår. Vi vil imidlertid ikke sette oss imot forslaget om å sende flertallet og mindretallets modell til utredning og vurdering, slik det også er lagt fram et forslag om.

Repr. Christiansen har en del forslag som, så langt jeg kan bedømme, tar sikte på øke utdanningsinstitusjonens frihet i forhold til departementets. Frp vil derfor støtte disse forslagene.

Replikkordskifte.

Marit Nybakk:
- Hva gikk egentlig representant Simonsen egentlig inn på helt til han kom til siste setning? Jeg vil ihvertfall gjøre Simonsen oppmerksom på at NTNU har vært en samlet enhet i over 25 år og at NTNU har vært en del av NTNU. Det er ikke slik at komiteflertallet idag tvangssammenslår NTNU og de teknologiske studiene på den ene siden, og NTNU miljøet, de humanistiske og samfunnsfagene og medisin. Det virker på meg som om representant Simonsen ikke har lest innstillingen, og slettes ikke flertallsinnstillingen. Det er ikke slik at vi skal ha medisin med teknologi - det kunne forøvrig vært interessant - og jeg vil tro at i et eventuelt samspill mellom medisin og teknologi, så vil medisin i framtida ha stor nytte av teknologiske nyvinninger.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no