Replikkordskifte etter Øystein Djupedal:

Manneråk sier bl.a.

- ...Når det gjelder så store org. endringer som det vi her er opptatt av, så tror jeg også at for SV vil det være verdifullt å høre de ansattes mening. I denne saken, når det gjelder org. av NTNU, så har altså SV fullstendig oversett både de ansattes rettigheter og muligheter til innflytelse i dag. To spørsmål til Djuepdal:

Mener ikke SV at de ansattes mening i denne saken er verd å lytte til, varsler denne saken en ny holdning i fra SV sin side i forhold til faglige rettigheter for ansatte?

Djuepdal:

- Det var et meget spesielt spørsmål. Realiteten som OT står overfor er ikke det som legges frem i proposisjonen. Det er en situasjon som har blitt tvunget frem fordi SP og Høyre ønsker en fristilling. La det være sagt med en gang; både for de ansatte og flertallet i OT ville en fristilling av NTNU og et redusert faglig miljø ved NTNU som resultat, vært det verst tenkelige.

- Med unntak av enkelte på NTNU har jeg ikke sett at en eneste høringsinstans har uttalt at fristilling er et aktuelt eller ønsket alternativ. Jeg skal være den første til å innrømme at den prosessen som har ført fram til det flertallet som er her i dag, ikke har vært slik en politisk prosess burde være. Men samtidig er det også en del politiske realiteter man må ta hensyn til. Realiteten her er at vi er stilt overfor muligheten av å få et dramatisk redusert akademisk miljø i Trondheim. Dette vil være en dramatisk svekkelse av Universitetet som ville ha berørt de ansatte i veldig stor grad.

- SV ønsker å høre de ansatte i alle spørsmål. Den prosessen som deptartementet sammen med Univ. skal inngå, forutsetter at deptartementet i stor grad hører de ansatte.Det OT sier i kveld, at vi har lagt en hovedstruktur, vi har ikke lagt en struktur som vil berøre de ansatte arbeidsplass, annet enn at vi anmoder om større grad av tverrfaglighet, og ellers står resten i innstillingen.

Frost Sterri:

- Djuepdal har vært en god støttespiller for AP. Som kameleonen har han klart å skifte farge etter omgivelsene. Hva mener SV i denne saken? Det siste forliket er det mest dramatiske, fordi det ber om lovendringer nå, mens utredningen skal foretas senere. I det første forliket lå det bare an til å be om en utredning, slik jeg oppfattet det. Men jeg er virkelig i tvil om hva SV mener. Djupedal lovet i Dagsnytt 18 igår suveren frihet for de ansatte både innen humanistiske fag og de tekniske fag innen det nye universitetet. Hvordan rimer dette med forslaget om NTNU som jo tydelig forteller om at fagenes innhold skal endres på Dragvoll. Jeg spør; er Djuepdal villig til å følge opp den krasse kritikken han får fra sitt eget fylkesparti i ST, ST- SV har innstendig bedt SV i Storinget om å utsette lovbehandlingen. Er SV villige til det?

Djupedal:

- Det er viktig å slå fast følgende: For SV har det vært maktpåliggende å sikre et samlet Universitet. Dette har vært utgangspunktet hele veien. Det har vært et samlet ønske fra NTNU at Universitetet skal være samlet. Det er mange sider ved prosessen her jeg gjerne skulle sett gjort annerledes, men ikke fra SV sin side. Vi har gjort det som hele tiden har vært viktig ut fra en overordnet filosofi. 1. Et samlet universitet. 2. En faglig frihet for de ansatte til å forske og undervise innenfor sine klassiske disipliner og de mer programmerte disipliner på NTNU. I forliket så ligger det at vi i større grad skal oppmuntre til tverrfaglighet fordi vi ser at det kanskje er kimen til å finne svar på mange av de utfordringene som samfunnet står overfor.

- Det er helt riktig at faglig frihet skal ivaretas. Fagstrukturen skal imidlertid utredes i samarbeid med Universitet og jeg vil tro at departementet har fått klare føringer på at i denne saken skal NTNU høres.

- Omdanning til NTNU fra 1.1.1996 er nødvendig av særlig en grunn. Vi har blitt oppfordret i dag av veldig mange på NTNU og på NTNU om at vi må gjøre et vedtak nå for å prøve å skape ro. Vedtaket som det nå legges opp til trenger ikke å skape ro, men med tanke på alternativet, som er å utsette saken i ett år, med ytterligere utredninger og muligheten for fristilling dermed like åpen, vil jeg si at det er riktig av OT å fatte et strukturelt vedtak om en hovedmodell nå. Spørsmål om fristilling er ikke aktuell politikk.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no