- Innholdet i NTNU ikke avklart, sier NTNUs prorektor

- Jeg er skuffet over at vårt forslag om fristilling av NTNU ikke har fått gjennomslag i Stortinget, sier NTNUs prorektor Per Kr. Larsen i en kommentar til vedtaket i Odelstinget.

- Både vi og det meste av norsk industri og næringsliv mener at en fristilling ville vært den mest fremtidsrettede løsning og den løsning som best kan bidra til å få fart på Norge i tiden som kommer, fremholder Larsen.

- Jeg kan ikke se at Stortingsdebatten har avklart innholdet i konseptet NTNU. Arkitektene bak flertallsvedtaket synes å ha vært mest opptatt av fasaden på det nye byggverket og har gitt få holdepunkter om hva bygget skal inneholde. Debatten har også avdekket at det synes som partiene bak vedtaket er sterkt uenige om innholdet.

- Debatten har fokusert sterkt på de interne relasjoner innen universitetsmiljøet i Trondheim, og har vært mindre oppttat av NTNUs konkrete målsetninger og oppgaver, med hensyn til teknologisk kompetanseutvikling og undervisning. Stortinget har gjennom sitt vedtak gitt statsråd Hernes frihet til å fastlegge den faglige profilen for institusjonen, sier prorektor.

- NTNU tar navnet Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet på alvor og vil i tiden som kommer arbeide aktivt for å gi NTNU en faglig profil som svarer til navnet. Vi legger her vekt på at flertallet klart tilkjennegir at den teknisk naturvitenskapelige profil skal styrkes ved at de andre enheter innretter deler av sin virksomhet mot instuitusjonens hovedprofil. Dette må innebære en faglig reorientering av virksomheten i universitetsmiljøet i Trondheim. Vi har merket oss at stastråd Hernes flere ganger i debatten har referert til MIT som et spennende eksempel. MIT er en institusjon som i alle år har vært NTNUs forbilde, understreker prorektor Per Kr. Larsen.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no