Marit Nybakk

Et tema som har vært viet stor oppmerksomhet under komiteens behandling av loven, er oganisasjonsstrukturen ved Univ. i Trondheim. Den beinharde krigen vi har bivånet mellom frontene i den saken, er et akademisk miljø uverdig, og innbyr ikke til tillit.

Lobbyvirksomheten fra NTNU-miljøet for å bli fristilt fra Univ. som selvstendig vitenskapelig høyskole, kan bare sammenlignes med økonomimiljøenes kamp mot etableringav siv.økonomistudier i Agder ved forrige korsvei. På den annen side har vi hatt den resterende del av universitetet, som for envher pris har motsatt seg løsrivelse. Et universitet i Trondheim uten de teknologiske studiene ville mangle minst ett ben å stå på.

Det er STortinget som tar de politiske beslutningene i vårt land om organiseringen av høyere utdanning. Slik må det være, fordi det er nødvendig med en nasjonal helhetsvurdering av de totale tilbud og av arbeidsfordelingen.

I tilfellet Trondheim ar Stortinget valgt å skjære gjennom. Vi tar nå et endelig standpunkt til strukturen ved universitetet og setter punkt for 30-års krigen. En ytterligere utsettele i form av nye utredninger ville fortsatt krigen.

Det akademiske mjiljøet i Trondheim trenger nå ro. Derfor foreslår komiteflertallet å opprette Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitet fra 1.januar 1996. Jeg vil, president, berømme Kristelig Folkeparti og SVs håndtering av denne vanskelige saken, og vil gi en spesiell honnør til representanten Øystein Djupedal for et konstruktivt samarbeid og evne til åt enke framover - både for siv.ing.utdanningen, for nøringslivet og for fortsatt gode rammevilkår for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagene, som på denne måten sikres den økonomiske trygghet som ligger i et bredt vitenskapelig fagmiljø. La meg få understreke, president, at de sistnvente fagene skal sikres en selvstendig faglgig utvikling.

I tillegg mener vi som tilhører flertallet at Norges-Teknisk-N aturvitenskapelige Universitet- NTNU - skal ha en særskilt forpliktelse til å fremme samspillet mellom teknologi, naturfag, humanitære fag, samfunnsvitenskap og medisin. Men skal et slikt samspill bli furktbart, må de ulike disiplinene ha mulighet til å drive grunnforskning på sine fagområder og ha full faglig frihet til å utvikle seg.

Med opprettelsen av NTNU gir vi de tkenologiske fagene identitet nasjonalt og internasjonalt, og de opprettholder universitetsstatus. Vi tror også at vi her er betydelig mer framtidsrettet med hensyn til det som er - og blir - næringslivets behov for kompetanse. Det er ikke lenger slik at det utelukkende er teknologisk forskning og produktutvikling som sikrer verdiskaping og den nødvendige skeport og internasjonalisering. Kunnskap om spårk, kultur , historie og adferd i de land man eksporterer til - såvel som eksperitse på jus og markedsføring - er nødvendige forutsetninger for å være konkurransedyktig. Som jeg sa innledningsvis; kunnskap er ikke lenger bare en innsatsfaktor, men en konkurransefaktor.

Jeg vet at det i Trondheim finnes forskningsekspertise i afrikansk historie - forøvrig et tema som jeg selv er svært opptatt av. Jeg vet også at bedrifter, siv.ing.er og konsulentfirmer får mange oppdrag i utviklingsland, bl.a. gjennom norsk bistand eller via blandede kreditter. Det var kanskje en ide å tilegne seg noen kunnskaper i afrikansk historie før etablering eller virksomhet i Tanzania og Sør-Afrika.

Komiteflertallet ber regjeringen utrede den framtidige fagsturkutren ved NTNU. Og det er selvfølgelig ikke slikat en slik utredning skal foregå i et akuum. Her må miljøet i Trondheim aktivt inn med innspill. Fagdepartementet må benytte folk som har tillit i miljøene.

Jeg tar mindretallets forslag om løsrivelse av NTNU til etterretning. Om Høyres karakteristikk av flertallet bør det sies at det best fortjener å bli forbigått med taushet. Man får stort sett den respekt man viser andre. Det er forøvrig ikke slika t fristilling har vært gjenstand for utredninger. Og det er mindretallets forslag som får de mest drastiske konsekvenser for Trondheimsmiljøet. Forslaget om løsrivelse bryter med den politikken vi har ført i 25 år, senest stadfestet ved behandling av lov om universtet i Trondheim i mai 1983.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no