Ottar Kaldehorn (AP)
- Debatten har hovedsakelig dreid seg om NTNU/UNIT. Det er kanskje ikke rett å hevde at dette er den viktigste delen av komiteinnstillinga, men den er viktig. Den er uten tvil den delen av lovframlegget som har fått mest oppmerksomhet både her i huset og ikke minst i arbeidslivet, næringslivet og i fra utdanningsmiljøet i Tr.heim er det kommet mange innspill og meninger om hva som bør skje.

- NHO har naturlig nok vært mest opptatt av NTNU og teknologiens plass og vilkår i framtidas høyere utdanning, og ut i fra de tidligere kjente alternativer til løsning valgt å støtte en fristilling av NTNU i forhold til NTNU. Merknader fra både mindretall og flertall i komiteinnstillinga viser at budskapet om behovet for et sterkt nasjonalt og internasjonalt teknologisk utdanningsredskap på høyt nivå er nådd fram, og at komiteen har tatt dette viktige spørsmålet særdeles alvorlig.

- Men det er i vurderinga av hvordan dette best kan skje, at den store forskjellen kommer frem. I AP ser vi SP og Høyre sitt framlegg til løsning med full fristilling av NTNU, som svært lite framtidsrettet i forhold til målsettinga med Norgesnettet og ikke minst sett i et internasjonalt perspektiv. Mindretallets framlegg kan kanskje siest å være et godt forsøk på å løse en stedlig og lokal konfliktsituasjon. Men som kjent, det skal større fagkunnskap til å sy sammen og strikke, enn å klippe av.

- Det betyr at det er lettere å slite av, enn å bygge sammen. Mindretallet tar ikke høyde for de mest sentrale, nasjonale utfordringer. Dette er APs syn, og jeg vil også tro at ifra næringslivets side, så ligger utfordringa i å ha mot, evne og vilje til å løfte teknologiutdanninga opp på et organisatorisk og strukturelt nivå, som gjør at den kommer til sin fulle rett i Norgesnettet.

- Midretallet evner etter vår mening, ikke å se den store verdien som ligger i å utnytte og videreutvikle de totale ressursene som er ved NTNU og NTNU, ved å skape en framtidig enhet der teknologien får en sentral plass, ikke minst sett i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Vi snakker her om et samspill og samhandling som ender opp med en foredling av Trondheimsmiljøet sine samla fag og kompetanseressurser. Jeg må innrømme, at jeg har kjempet, selv som sunnmøring, for å bevare optimisme i en debatt som i hovedsak har vært preget av alt det negative som kan skje hvis sentrale aktører ikke ønsker å samarbeide i tråd med OTs vedtak. Jeg vil minne om at OT sitt vedtak nettopp vil innebære at sentrale parter skal samarbeide om å skape det universitet som flertallet her gjør vedtak om.

- AP ønsker gjennom denne flertallsinnstillinga å medvirke til å ta ansvar, til å løfte teknologiutdanninga i Norge opp på universitetsnivå. Selv om ikke den nye modellen er på plass i dag, og det trengs utgreiing og masse arbeid før dette teknologiens universitet er utviklet, så mener AP at det er her i dette samla sterke miljøet, framtiden for teknologien skal bli skapt.

- Mindretallets forslag til løsning og full fristilling av NTNU er gårdagens løsning. Etter APs syn vil det resultere i å flytte teknologiutdanninga, rett nok på et eget spor, men sett i et langsiktig perspektiv, vil dette bli et sidespor. Hvorfor et teknisk naturvitenskapelig univ.? Jo, fordi det spesielt viktig for Norge som framtidig sterk industrinasjon og ikke minst i forhold til den målsettinga som vi har for næringsutvikling i fastlands-Norge, at teknologiutdanninga ikke havner i et nasjonalt vakuum. Det er etter AP sitt syn helt tvingende nødvendig at i Norge til en hver tid, i det minste klarer å tilpasse oss internasjonal tenkning og kunnskapsnivå på dette området.

- Det er svært viktig at Norges teknologiske spisskompetanse ikke blir dyrket fram i monokultur. Norges teknisk naturvitenskapelige univ. vil etter vår mening på en svært god og framtidsrettet måte kunne ivareta de helt nødvendige samhandlinger innen de ulike fagområdene.

- Med bakgrunn i det engasjement som NTNU-miljøet i Tr.heim viser, finner jeg det rett i å sitere noen avsnitt fra flertallets merknader: " Flertallet vil understreke at NTNU er et univ. med bredt fagtilbud. Det er dette brede fagtilbudet innen humaniora, samfunnsvitenskap, medisin og matematisk naturvitenskapelige disipliner som berettiger navnet universitet. Sammen med teknologiutdanningen kan institusjonen få betegnelsen Teknisk Naturvitenskapelig Universitet. Flerallet vil understreke at skal dette samspillet bli fruktbart, må de ulike disiplinene ha mulighet til å drive grunnforskning på sine felt, og ha en faglig frihet til å utvikle seg".

- Dette betyr at i den kunnskapskonsentrasjon på et høyt nivå som vi har i Tr.heimsmiljøet i dag, ligger alle forhold til rette for at et slikt universitet som flertallet går inn for, også vil bli et teknologisk fyrtårn. Ikke bare i Norge, men også internasjonalt.


Updated 21.03.95, Christian Viken, chrisvik@stud.unit.no