Kvoteringen korrekt

Syv kvinner ble stemt inn til Kollegiet. I kretsen de vitenskapelige ansatte, var alle fire innvalgte kvinner. Med bakgrunn i valgreglementet måtte Valgstyret kvotere ut to av disse kvinnene og sette inn to menn.

En konsekvens av kvoteringen er også at representasjonen til det tidligere AVH-miljøet ble sterkt redusert.

- Reglene er klare, sier jurist Yngve Foss ved Personalavdelingen. Paragraf 23 i valgreglementet om kjønnsmessig balanse, pålegger Valgstyret å kvotere slik de har gjort. Paragrafen slår fast at "...skal det velges inn fire medlemmer eller flere fra valgkretsen, skal hvert kjønn være representert med minst 40% blant de som velges". Departementet har bekreftet at forståelsen Valgstyret har av reglene, er korrekt.

Foss kan ikke se at det kan finnes noe belegg for å få omstøtt resultatet av valget med begrunnelse i Likestillingslovens formålsparagraf.

- Da departementet utarbeidet valgreglementets §23, ble forholdet mellom regelen og Likestillingsloven vurdert.

Foss opplyser forøvrig at Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet siden i høst har holdt på å vurdere revidering av valgreglementet.

Likestillingsombudets kontorsjef Kristin Mile forteller at de heller ikke kan se at kvoteringsparagrafen ved NTNUvalget strider med Likestillingsloven.

- Den er ment å sikre lik kjønnsrepresentasjon for kjønnene. En annen gang, kan dette slå ut slik at menn blir kvotert ut til fordel for kvinner.

NET

[NTNU | FTPSearch | FTP | UNINETT | NORWEB | Index | AltaVista | KVASIR | Yahoo]

Ansvarlig redaktør: Informasjonsdirektør Kåre Kongsnes
Teknisk ansvarlig: www-admin@www.ntnu.no
Last modified:16:18:29 1996-05-02