Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Infrastruktur og fasiliteter i verdensklasse

Verdensledende undervisnings- og forskningsfasiliteter er en forutsetning for at Norge skal forbli en ledende havnasjon. Nå får kunnskapsmiljøet på NTNU og SINTEF laboratorier som svarer på fremtidens behov. 

Dagens laboratorium og forskningssenter har vært i bruk siden 1939. Det begynner å bli foreldet etter de siste større oppgraderingene rundt 1980, og det er på tide å få nye og mer moderne laboratorier. Det er helt nødvendig om vi skal bidra til å ta eksisterende havnæringer gjennom omstillingen de står overfor og utvikle nye bærekraftige næringer, sier  Olav Bolland, dekan for fakultetet ved ingeniørvitenskap ved NTNU og leder for prosjektets styringsgruppe.

Ledende kompetansemiljø

Kunnskapsmiljøet i maritim forskning og utdanning ved NTNU og SINTEF har spilt en viktig rolle i utvik lingen av Norge som havnasjon. Miljøet er i dag vertskap for flere prestisjesenter innen forskning og innovasjon. Flere tusen skipsmodeller, offshore-installasjoner og andre havkonstruksjoner er testet og videreutvi klet i laboratoriene i Trondheim. Samtidig har en stor del av ingeniørene, som har spilt en hovedrolle i utviklingen av norske havnæringer, fått sin utdanning ved Marinteknisk senter. Utenlandske studen ter og forskere søker seg også til Trondheim for å være en del av dette fagmiljøet. 

Nye laboratorier svarer på fremtidens behov

Skal Norge og trondheimsmiljøet fortsette å spille en avgjørende rolle i utviklingen, trengs nye laboratorier som svarer på fremtidens behov. Flere av dagens laboratorier begynner å bli utdaterte, men med realiseringen av Ocean Space Centre vil NTNU og SINTEF tilby en topp-moderne infrastruktur for undervisning og forskning. 

En viktig del av Ocean Space Centre vil også være instal lasjoner ute i havet. Disse anleggene vil ha avansert fors kningsutstyr og sensorer i Trondheimsfjorden, utenfor Hitra/Frøya og ved Ålesund, og skal kommunisere med laboratoriene på Tyholt.
 Hele senteret vil være designet med den fleksibiliteten som kreves for å være operativt også om 20-30 år, sier Vegar Johansen. 

Med det nye kunnskapssenteret, vil også flere fagdisi pliner kunne jobbe tettere sammen. Vi vil blant annet få sterkere innslag av biologi og havkjemi. Mulighetene for å løse utfordringene vil være atskillig større, og det blir en uvurderlig konkurransefordel for Norge fremover, avslutter Vegar Johansen.