Program

Program

22. oktober

18.45–20.00 Registrering og mottakelse ved To tårn, Nidarosdomen

20.00 Orgelkonsert i Nidarosdomen

23. oktober

Sted: Scandic Lerkendal hotell

08.00–09.00 Registrering og kaffimat

09.00–09.10 Åpning v/ Lennart Jølle, for arrangementkomitéen, og Mari Nygård, instituttleder ved Institutt for lærerutdanning

09.10–10.10 Plenarforedrag Nina Goga

10.10–10.30 Pause med kaffimat

10.30–12.00 Parallellsesjoner 1

Parallelle sesjoner 23. oktober

Rom: Utsikten, 21. etasje

 • Eiesland/Laake: Læreres tanker om grammatikkundervisning – mer enn stafett og sortering?
 • Nygård/Brøseth: Ferske lærerstudenters oppfatning av grammatikk
 • Christensen, M.V.: Fund fra Gramma3-projektet: Grammatikundervisningens disciplineringspotentialer

Rom: San Siro

 • Hansen, J.J.: Kritisk analyse af didaktiske principper for skriveundervisning
 • Jølle/Skar: Modell for skriveopplæringsprosesser
 • Solheim: Kva er (eigentleg) funksjonell skriving?

Rom: Brassesparket

 • Bjørhusdal/Fretland/Sønnesyn: Språkdidaktikk for nynorskelevar
 • Haugan: Andrespråksidentiteten som ei utfordring for nynorsk som sidemål
 • Sønnesyn: Skulen – språkskiftefabrikk eller språkbevaringsaktør?

Rom: Nils Arne

 • Bjerke/Jansson/Kolberg/Søfteland: Talespråksvariasjon i ny læreplan i norsk – fagdidaktiske implikasjonar på barnetrinnet
 • Johansson/Nordenstam: IB-programmets litteraturläsning. En analys av styrdokument
 • Magnusson: Digitalisering som diskurs i svenskämnet

Rom: Messanin 1

Rom: Messanin 2

 • Halberg/Hundal: «Det er en ULV!» Elever på 5. og 6. trinn skriver fortellinger om rovdyr
 • Samoilow: Barns fortellinger om å være på flukt
 • Elf/Hansen: Undersøgelsesorienteret litteraturdidaktik i praksis – kvantitative og kvalitative fund fra en flerstrenget intervention

Program del 2

12.00–13.00 Lunsj

13.00–14.30 Parallellsesjon 2

Parallelle sesjoner 23. oktober del 2

Rom: Messanin 2

 • Michelsen: Hvorfor lese utfordrende litteratur?
 • Myren-Svelstad: Kvalitet og representalitet: Kriterium for litteraturutvalet i skulen
 • Grüters: Skolens kanon og det digitale arkivet 

Rom: Messanin 1

 • Rogne: Norskfaglig utvikling i lærarutdanningane
 • Carlsen: Danskdidaktiske forsåelsesmåder
 • Bjørhusdal/Budal/Myklebust: Språkopplæring og språkforvaltning i norsk lærerutdanning

Rom: Brassesparket

 • Aa: Syntaks er ikkje (berre) ‘setningslære’
 • Fløgstad: Perfektum-/preteritumsdistinksjonen i argentinske grammatikkbøker for barnetrinnet
 • Søfteland: Grammatikkbøker og -undervisning i lærarutdanningane

Rom: Go´fotn

 • Santesson: Hur högskoleförberedande är högskoleförberedande modersmålsundervisning?
 • Farstad/Otnes: Digital fortelling (DST) i norsklærerutdanninga
 • Winzell: Utveckling av skrivdidaktisk kunskap i lärarutbildningen. Hur ser det ut i praktiken? 

Rom: San Siro

 • Rejman/Slotte/Wallinheimo/Zetterholm: Lärarstudenter reflekterar över textsamtal i undervisningen
 • Røskeland: 15-åringer i samtale om å forstå eit figurdikt
 • Russdal-Hamre: Dataspill som didaktisk ressurs i norskfaget

Rom: Nils Arne

 • Flaten: Ukeprøva – kva testes i norskfaglige oppgaver?
 • Elvebakk/Lundberg/Vederhus: Praksislæraren som lærarutdannar i norskfaget – ein studie
 • Bysveen: Utprøving av et undervisningsopplegg designet etter elevenes tanker om hvilke ferdigheter de vil ha behov for i framtidas yrkesliv. En kvalitativ undersøkelse på VG2 yrkesfag. 

Program del 3

14.30–15.00 Pause med kaffimat

15.00–16.30 Parallellsesjon 3

Parallelle sesjoner 23. oktober del 3

Rom: Go´fotn

 • Kjelen: Moltemyrene skal stå gule – økokritisk blikk på Birger Jåstads barneromanar
 • Wicklund: Samisk barnelitteratur i norskfaget
 • Larsen: Nonsens og satire i barnelitteratur om flyktninger – Erlend Loes Kurt koker hodet (2003)

Rom: Brassesparket

 • Carlsen/Skov: Mundtlighed i danskfagets læremidler
 • Nilssen: Læreverkets komposisjon: Til hjelp eller hinder for fagspesifikk literacy?
 • Vollan: Hvordan legger nyere læringsressurser i norsk til rette for meiningsfullt faglig arbeid med temaet dialekt på barnetrinnet?

Rom: Nils Arne

 • Ulland: Elevers medialekter og bruk av emojis i tekstskriving
 • Heilä-Ylikallio/Jansson/ Lindström/Svenlin: Musikalproduktionen DÖMD - ett språkstärkande projekt vid två svenskspråkiga gymnasier i Finland
 • Jusslin: Dans i litteraturklassrummet: Att bredda, fördjupa och förkroppsliga elevers litteraturläsning

Rom: Messanin 1

 • Elf: Løft af elevers faglige argumentation gennem formativ kammeratfeedback i danskfaglige skrivepraktikker på gymnasialt niveau
 • Vittrup: Unge voksne i skrivevanskeligheder i danskfaget
 • Fägrell: Vetenskapligt skrivande enligt gymnasiearbetets modelltexter

Rom: San Siro

 • Bueie:Videofeedback på skriftlige tekster i norskfaget
 • Jahnsen: Eksplisitt modellering i skriveopplæringa
 • Igland/Østrem: Mens teksten blir til: digital respons til elevtekstar under arbeid 

Rom: Messanin 2

 • Berthelin: Metaforer og muligheter. Et bidrag fra teoretisk pragmatikk til undervisning i kreativ metaforbruk
 • Hell: Flerspråkighet och digitala uttrycksmedel – diskussion i digital miljö mellan lärare och lärarstudenter
 • Kristjánsdóttir: To modersmålsfag i kamp om anerkendelse

Program del 4

16.30–19.00 Fritid

19.00 Bussavgang

19.30 Festmiddag på E.C. Dahls

24. oktober

Sted: Scandic Lerkendal hotell

09.00–10.30 Parallellsesjon 4

Parallelle sesjoner 24. oktober

Rom: Go´fotn

 • Neraas: Barn på flukt i tre norske bildebøker
 • Samoilow: Konsentrasjonsleir som metafor i skandinaviske bildebøker
 • Christensen, S.: Den umulige kommunikasjonen i Lene Asks «Det du ikke sier, er sant»

Rom: Nils Arne

 • Myrvoll: Norrønt i norskfaget før og no
 • Claudi: Hva er en forfatter? Dikterhøvdinger i norske læreverk i fortid og nåtid.
 • Spaans: «Mit navn er Petter Dass / som boer mod Verdens Ende»

Rom: Messanin 2

 • Rasmussen: Udforskende samtaler. Et studie af elevers engagement i gruppesamtaler i grundskolens litteraturundervisning
 • Kvistad: Norskfaglige gruppesamtaler på 7. trinn
 • Sigrell: Talrädda elever

Rom: Coop-losjen

 • Jensen/Nordeide: I kva grad legg skular opp til ein aktiv delingskultur og kva treng lærarane for å dele sin kunnskap om lese- og skriveutvikling med kollegiet?
 • Forsling/Tjernberg: Att designa för skrivflyt och skrivkraft
 • Jensen/Lunde/Mascetti/Nordeide: Lærarar sine sjølvrapporterte opplevingar av skriveopplæring i sitt kollegium 

Rom: Brassesparket

 • Nordenstam/Olin-Scheller: Varför läsa lättläst? Lärares uppfattningar om lättläst litteratur i skolan
 • Fiskerstrand/Nymark: Leseopplæring på videregående: Fordypningsoppgaven som lesestimulering
 • Bendegard/Palmér: Källanvändning i integrerade skrivuppgifter – en jämförelse mellan provtexter från ämnena svenska och svenska som andraspråk

Rom: Messanin 1

 • Palm: Transspråking i norskfaget i grunnskolen?
 • Kjelaas/van Ommeren: «Jeg har så lyst til å lære å skrive sammenhengende bokstaver. Alle voksne kan det.» Seint ankomne elevers erfaringer, forestillinger og ambisjoner om skriftkyndighet.
 • Abdulla/Varga: Språkutvecklande undervisningsstrategier i SVA-undervisningen. En studie av textsamtal i år F-3

Program del 4

10.30–10.50 Pause med kaffimat

10.50–11.00 NNMF-info og veien videre

11.00–11.15 Kulturelt innslag

11.15–12.15 Plenarforedrag Stian Hårstad. Innleder professor Hildegunn Otnes (NTNU)

12.15–13.15 Lunsj

13.15–15.15 Symposium/parallellsesjoner 5

Parallelle sesjoner 24. oktober del 2

Rom: San Siro

 • Dagsland/Diesen/Harstad: Om faglige muligheter i et stort prosjekt
 • Dagsland/Diesen/Harstad: Trøblete tenåringstematikk og raplyrikk– om elever og studenters raplyriske posisjonering og tolkningskompetanse
 • Dagsland/Diesen/Harstad: Kreativt tekstarbeid i norskfaget
 • Dagsland/Diesen/Harstad: «Lysne» som lysning – en eksistensialfilosofisk lesning av et stykke vestlandspoesi 

Rom: Messanin 1

 • Dahlbäck/Katz/Lyngfelt: Poesi som kunskapsform
 • Häggström/Schmid: Platserna och texterna i en ’hållbar’ läs- och skrivundervisning
 • Fatheddine/Phil: Litteraturläsning för social hållbarhet
 • Hashemi/Hipkiss: Rummets och digitaliseringens betydelse för literacyutveckling – hållbara undervisningsmodeller i ny verksamhet 

Rom: Messanin 2

 • Nemeth: Motsatsernas praktik – att navigera mellan överallt och ingenstans. Kritiska textpraktiker i svenskundervisningen ur ett lärarperspektiv
 • Olin-Scheller/Slotte/Tanner: Att skapa gemensamma rum för lärande och undervisning i en digitaliserad skola
 • Andersson/Toropainen: Den visionäre läraren - myt eller sanning?
 • Brekke: Kva slags literacy-praksisar inviterer Book Creator til i 6. og 7. klasserom?

Rom: Go´fotn

 • Johansson: Litteraturreception på mellanstadiet
 • Røskeland: Litteraturlesing som visuell erfaring
 • Askeland: Homo eller «trist som faen»? Lesing av «Slutt» av Ari Behn (1999) i lys av kognitiv litteraturdidaktikk

Rom: Brassesparket

 • Matre: Tekstkunnskap i barns tidlege skriving
 • Berthelsen/Bremholm/Bundsgaard/Kabel: Børns skriveudvikling i skolens første år. En analysemodel til automatiseret scoring af elevtekster
 • Hoem/Håland/McTigue: Læreres høytlesingspraksiser på første trinn 

Rom: Nils Arne

 • Hallesson/Westman: Intertextuella resurser i gymnasieelevers skrivande på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk
 • Westerlund: Modersmålslärares uppfattningar om skrivande i studentexamensgenren essäprov i andra gymnasieämnen
 • Juvonen/Tanner: Om betydelser av ’satir’ och ’fars’. Gymnasieelevers arbete med ämnesspecifika begrepp i ett uppkopplat klassrum.