Vedtekter

Vedtekter


Vedtekter for Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning

Vedtekter for Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning

(Fastsatt 4. juli 2008. Endring av vedtektenes §7 godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet 6. juni 2017) 

§1 Navn

Trondheim stiftelse til nevrovitenskapelig forskning, eller på engelsk the Trondheim Foundation for Scientific Research (heretter kalt TFSR eller stiftelsen).

§2 Formål

TFSRs spesifikke og primære formål er å støtte, gagne og utføre de veldedige, vitenskapelige og pedagogiske formål Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (heretter kalt NTNU) har ved å yte økonomisk støtte til the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU. TFSR er en uavhengig stiftelse uten ervervmessige formål.

§3 Stiftelsens kapital

TFSRs grunnkapital er NOK 100.000.

TFSRs styre har myndighet til å forhøye stiftelsens grunnkapital.

§ 4 Styre

TFSR skal ha et styre med fem medlemmer. To medlemmer skal nomineres av the Kavli Foundation og tre medlemmer skal nomineres av NTNU.

Styrets medlemmer utnevnes for en periode på fire år, hvr ett av medlemmene først velges for en periode på to år.

Styret utnevnes formelt av rektor ved NTNU. Styret velger ett av sine medlemmer til styreformann.

Følgende personer kan ikke under noen omstendighet utgjøre flertall i styret: (1) en person som er en vesentlig bidragsyter til stiftelsen; (2) hvis en vesentlig bidragsyter er et objekt, en person som eier mer enn 20 prosent av den vesentlige bidragsyteren; (3) en person som er i familie (ektefelle, forfedre, barn, barnebarn, oldebarn og ektefeller av barn, barnebarn og oldebarn) med noen av personene som er beskrevet i (1), eller (2); og (4) en person som er ansatt av en person eller objekt som beskrevet i (1), (2) eller (3).

Ingen person som er nevnti (1)-(3), og intet objekt hvor slike personer kan komme til å eie mer enn 35 prosent, det være seg alene eller i kombinasjon, skal ha myndighet til å legge ned veto mot noen handling denne stiftelsen ønsker å foreta.

Revisjonsselskapet som skal revidere TFSRs regnskap skal velges av rektor ved NTNU.

§5 Styrets myndighet

Styret utgjør TFSRs øverste myndighet

Styret har myndighet til å foreta utdelinger fra stiftelsen innenfor den stipulerte rammen for hvor mye av stiftelsens utbygge og/eller egenkapital som kan deles ut. Enhver slik utdeling skal skje i henhold til stiftelsens formål og dens stiftelsesdokument.

Styret skal ha ansvar for å forvalte stiftelsen.

Styret skal se til at stiftelsens regnskaper og kapitalstyring er underlangt tilstrekkelige kontrollrutiner.

§6 Bestemmelser vedrørende gavemottak

Denen stiftelsen skal ikke ha mulighet til å ta imot gaver eller bidrag fra noen person som direkte eller indirekte kontrollerer NTNUs styringsorgan, noen person som er i familie med en slik person (inkludert søsken og disses ektefeller) eller noe foretak, noen stiftelse eller noe annet tilsvarende formuesobjekt hvor en slik person eier mer enn 35 prosent.

§7 Utdelinger

For ethvert år skal stiftelsen dele ut et beløp som tilsvarer ikke mindre enn 3 prosent men ikke mer enn 5 prosent av netto markedsverdi av stiftelsens samlede kapital slik den ble satt i stiftelsens offisielle regnskaper for foregående år til NTNU til fremme for the Kavli Institute for Systems Neuroscience ved NTNU.

§8 Politisk aktivitet

Stiftelsen skal ikke delta i, eller gripe inn i, noen kampanje på vegne av eller i opposisjon til noen kandidat til noe offentlig verv. Ingen vesentlig del av stiftelsens aktiviteter skal gå ut på forsøk på å påvirke lovgivning.

§9 Oppløsning

Oppløsning av denne stiftelse krever 4/5 flertall i styret. Skulle slik oppløsning finne sted, skal alle gjenværende midler gis til et annet veldedig eller statlig institutt for nevrovitenskap, eller annen vitenskapelig forskning med navn "The Kavli Institute", som utpekes av styret. Ikke under noen omstendighet kan stiftelsens kapital føres tilbake til grunnleggeren.

§10 Endringer til stiftelsesdokumentet

Dette dokumentet er tilgjengelig både på norsk og engelsk. Skulle det finnes uoverensstemmelser skal den norske teksten gjelde.

Alle rettelser, tillegg og endringer til stiftelsens stiftelsesdokument må godkjennes av rektor ved NTNU.

STØTT HJERNEFORSKNINGEN

STØTT HJERNEFORSKNINGEN

Gi med Vipps

Vipps Hjerneforskningsfondet: 696680 (UNIFOR)

QR-kode Vipps til Kavli-instituttet

Gi via bank

Hjerneforskningsfondets bankkonto:
4202 17 13168

Mer informasjon:
Støtt hjerneforskningen
 

Kontakt

Kontakt gjerne styreleder Jan Morten Dyrstad for dialog og spørsmål rundt støtte til hjerneforskningen.

Logoer