Institutt for musikk

Musikkvitenskap - for studenter

– og andre interesserte

Her finner du informasjon som gjelder for studenter på studieprogrammene i musikkvitenskap.

Gå direkte til Nyttig materiell | Generell informasjon

Semesterrute høsten 2017

Orienteringsmøte for samtlige studenter: fredag 18. august kl. 09:15–10:00 i aud. D3
Informasjonsmøte for nye studenter: fredag 18. august kl. 10:15–11:00 i aud. D3
Undervisningsstart: mandag 21. august
Siste undervisningsdag: fredag 24. november
Eksamensperiode: onsdag 29. november–torsdag 21. desember

Eksamen i hovedinstrument:

MUSV1020 Hovedinstrument 1: 4. desember og 5. desember

MUSV2022 Hovedinstrument 3: 6., 7.og 8. desember

MUSV3005 Praktiske disipliner: 6., 7.og 8. desember

Se hvert emnes emnebeskrivelse for øvrige eksamensdatoer.

Nyttig materiell

Thu, 21 Sep 2017 15:34:24 +0200

Generell informasjon

Generelle regler for hjemmeeksamen, skriftlige essayoppgaver og mapper

Disse reglene gjelder for alle skriftlige hjemmebesvarelser og hjemmeeksamener ved Institutt for musikk, musikkvitenskap.

1. Utlevering av eksamensoppgaver og innlevering av eksamensbesvarelser skjer digitalt gjennom eksamenssystemet Inspera.

2. Sidene skal pagineres, dvs. ha sidenummer.

3. Alle oppgaver skal inneholde liste over litteratur som ligger til grunn for besvarelsen, og denne settes opp alfabetisk etter etternavn på forfatter.

4. Kravene til bruk av kilder og sitater er de samme som i en master/hovedoppgave.*

5. Dersom internett brukes som kilde gjelder de samme regler om kildehenvisning som ved bøker og tidsskrifter. (Det holder IKKE å skrive «internett»!) Eks. på kildehenvisning fra internett (det gjelder en artikkel fra et tidsskrift)

  • Martens, Peter A. 2007: «Glenn Gould’s ‘Constant Rythmic Reference Point’: Communicating Pulse in Bach’s Goldberg Variations, 1955 and 1981», Music Theory Online, Vol. 13,4, ‹http://mto.societymusictheory.org/issues/mto.07.13.4/mto.07.13.4.martens.html› [Lesedato 18.02.2008]

* For nærmere regler om bruk av kursiv, understrekning, sitat, kilder osv. henvises til bøker

  • Jørgensen, Harald: Hovedoppgaven. Skikk og bruk i oppgavearbeidet. Oslo 1992
  • Bergheim, Irene: «Retningslinjer for skriftlige avhandlinger, masteroppgaver, hjemmeoppgaver og andre skriftlige arbeider». Dragvoll 2007.

Se også Universitetsbibliotekets sider for oppgaveskriving og informasjonsinnhenting VIKO

Tilgang til datalab

Liste over datasaler på NTNU som er åpne for alle finnes på innsida.

I tillegg har studenter på musikkvitenskap tilgang til lab med Sibelius og keyboard i bygg 4, nivå 3. Rom 4304B.

Overgang fra årsstudiet til bachelorprogrammet

I hvert vårsemester åpnes det for overgang fra årsstudium til bachelorprogrammet. Søknad om dette skjer gjennom søknadsweb. Overgang krever ingen ny prøve.

Utenlandsopphold

Det er gode muligheter for å avlegge deler av studiet ved et utenlandsk universitet. Instituttet er behjelpelig med avklaring av faglige spørsmål rundt utreiseønsker.

I løpet av de siste to årene har studenter i musikkvitenskap vært på utveksling til Universita degli Studi di Firenze, Italia; Université Paris IV-Sorbonne, Frankrike; Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Tyskland og University of Sydney, Australia.

Utvekslingsavtalene for musikkvitenskap finner du i denne databasen.

Dersom du ønsker å dra til steder hvor NTNU ikke har avtaler, så må du selv ordne ditt studieopphold.

Internasjonal seksjon har laget en nyttig side for deg som planlegger et utenlandsopphold i studiet. De tilbyr også veiledning for NTNU-studenter som ønsker delstudier i utlandet. Om du ønsker å ta emner i utlandet som kan godkjennes som ekvivalente (tilsvarende) obligatoriske emner i musikkvitenskap er instituttet behjelpelig med den faglige vurderingen av om emnene er ekvivalente.

Om du kun har tenkt å ta valgfrie emner i graden i utlandet står du mye friere i valg av emner.

Ta kontakt med studieveileder om du har spørsmål.


Hade bra Dragvoll, sees om et år (Foto: IM/Vegard Stolpnessæter)

Praktisk informasjon for masterstudenter

Instituttet vil benytte NTNUs intranettet til å formidle beskjeder til studentene: https://innsida.ntnu.no.

Du trenger brukernavn og passord for å få tilgang. Dette er samme brukernavn og passord som du benytter på e-post. Kontakt Orakeltjenesten dersom du har spørsmål vedrørende intranettet.

Både instituttet og andre ved NTNU vil dessuten benytte e-post som informasjonskanal til studenter. Derfor er det viktig at alle benytter student-e-postadressen. Det er denne adressen som vil bli benyttet av NTNU, ikke private e-postadresser. Du kan imidlertid enkelt omadressere e-post. Du kan lese mer om e-post for studenter på innsida.

Som masterstudent ved musikkvitenskap blir du automatisk medlem av e-postlista for masterstudenter.

Registrering/utdanningsplan

Husk å betale semesteravgift. Betaler du ikke semesteravgiften vil du miste retten til å studere ved NTNU. Betalingsinformasjon finnes på Studentweb. Du må også registrere deg som student. Registrering foretas på Studentweb. Alle studenter må bekrefte utdanningsplan hvert semester. Se også NTNUs side for viktige datoer.

Biblioteket

Lån av bøker fra biblioteket er gratis.

Her kan du se en oversikt over tidligere oppgaver (hovedfag og master).

Utlån av utstyr i forbindelse med masteroppgave

Dersom du ønsker å låne teknisk utstyr fra instituttet, må tillatelse innhentes i god tid på forhånd. Dersom lån av utstyr også innebærer økonomiske utgiftsposter for instituttet må det søkes om dette særskilt.

Masteravtalen

Masteravtalen er en avtale som regulerer veiledningsforholdet mellom student og veileder. Avtalen må være opprettet i første semester av studiet. Avtaleskjema finnes på kolokvierommet (rom 2432). Masteravtalen kan også lastes ned digitalt. I løpet av det obligatoriske masterseminaret kommer du med et forslag på emne for masteroppgaven, og presenterer dette muntlig på slutten av seminaret. Du blir tildelt veileder på slutten av masterseminaret.

Her kan du se en oversikt over tidligere oppgaver (hovedfag og master).

På innsida ligger det også informasjon og tips til det å skrive masteroppgave.

Lesesalsplass for masterstudenter

Det søkes om plass tidlig i semesteret. Tildeling skjer for ett semester av gangen. Lenke for søknad sendes ut på e-postlista for masterstudenter.

Støtte til feltarbeid for masterstudenter

Masterstudenter kan søke instituttet om økonomisk støtte til studieturer/feltarbeid i forbindelse med masteroppgaven. Søknaden stiles til instituttet, og må ha veileders anbefaling før den behandles videre. Når reisen er foretatt fylles refusjonsskjema ut. Husk å vedlegge originale billetter/kvitteringer. Disse må limes på A4-ark, siden de skal scannes inn.

Studentene bør holde seg orientert om mulige støtteordninger fra annet hold innen universitetet.

Internasjonale stipender fra forskningsrådet

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven skal skje både digitalt, og som trykte eksemplar. Se egen side for steg-for-steg guide og digital innlevering.

Linjeforening


Linjeforeningen for musikkvitenskap heter Fauréningen. Fauréningen arrangerer sosiale og faglige sammenkomster, samt konserter og studieturer. Vi har arrangementer både alene og sammen med de andre linjeforeningene ved institutt for musikk. Følg Fauréningen på facebook.