Taksonomi, systematikk, og evolusjonær historie

NTNU Vitenskapsmuseets forskningsområder:

Taksonomi, systematikk, og evolusjonær historie

Biosystematikk er læren om biologisk mangfold, gjennom beskrivelse av mangfold og forståelse av prosesser som fører til evolusjonær utvikling. Dette innebærer å sette navn på arter, utlede slektskap mellom organismer, forstå hvordan artsdannelse skjer og utlede historien til alle levende vesener på jorda.

Kontaktperson: Hans Stenøien.

Prosjekter

Prosjekter

Flerbørstemark i familien Nereididae er en stor gruppe børstemark med 700 kjente arter fordelt på 45 slekter. Slektskapet er dårlig kjent, både for mange av artene og mellom grupper av arter. Målet er å få mer kunnskap om evolusjonær utvikling og slektskap til artene i familien, gjennom studier av evolusjon av morfologiske og molekylære karakterer. For å få rem mer kunnskap jobber vi med flere mindre prosjekter som sammen skal bidra til å nå hovedmålet.

 • Kontaktperson: Torkild Bakken
 • Samarbeidspartnere: Robin Wilson (Museums Victoria, Australia), Chris Glasby (Darwin, Australia) and Cinthya Santos (Universidade Federal Fluminense, Brazil).
 • Prosjektperiode: 1999 – pågående.

Nakensnegler var ikke studert systematisk i Norge på over 60 år før vi startet vårt prosjekt. Vi ser på diversitet av arter og deres utbredelse i norske farvann totalt kjenner vi til omlag 100. Flere taksonomiske problemer er kjent, og prosjektet tar for seg avgrensing og beskrivelse av arter. Vi bruker DNA strekkoding for å kartlegge alle artene i norsk fauna, som et utgangspunkt for videre taksonomisk forskning.

 • Kontaktperson: Torkild Bakken (prosjektleder)
 • Samarbeidspartnere: Jussi Evertsen (Guri Kunna High School), Bernard Picton (National Museum of Northern Ireland), Alexander Martynov (Zoological Museum, University of Moscow).
 • Prosjektperiode: 1997 – pågående.

Flerbørstemark er en av de dominerende organismegruppene i sedimenter på havbunnen. I norske farvann er det kjent mer enn 700 arter, og mange uoppdagete. Hovedmålet med prosjektet er å bidra med ny kunnskap om biologisk mangfold av flerbørstemark fra kyst til dyphav. Taksonomiske utfordringer og arter med uklar status med tanke på navnebruk og identitet søkes løst med bruk av morfologisk identifikasjon og beskrivelse og DNA strekkoding. Arters utbredelse og mekanismer for dette er viktige elementer i ny kunnskap.

 • Kontaktperson: Torkild Bakken (prosjektleder)
 • Samarbeidspartnere: Jon Anders Kongsrud (Universitetsmuseet i Bergen, Universitetet i Bergen), Eivind Oug (NIVA).
 • Prosjektperiode: 2009 – pågående.
 • Finansiering: Prosjektet har hatt støtte fra Artsprosjektet og Norsk dypvannsprogram, i tillegg til NTNU, UiB og NIVA.

Utvidet prosjektnettside

Alle organismer har et egenartet arvestoff (DNA). En liten bit av arvestoffet kan derfor brukes til å gjenkjenne ulike dyr, planter og sopp. Denne lille biten kalles en DNA-strekkode og består av fire ulike byggesteiner som har en mer eller mindre unik rekkefølge og sammensetning for ulike arter.

For at identifisering av arter med DNA-strekkoder skal fungere, må det finnes et bibliotek med strekkodene til kjente arter. Dette biblioteket bygges nå gjennom verdens største internasjonale biomangfoldprosjekt. I Norge blir arbeidet ledet av den nasjonale forskningsinfrastrukturen NorBOL – «Norwegian Barcode of Life Network». NorBOL er et samarbeid mellom 17 institusjoner fra hele landet og koordineres av NTNU Vitenskapsmuseet.

Les mer om NorBOL her: www.norbol.org

Kontaktperson: Torbjørn Ekrem

Delfinansiering: Norges forskningsråd (FORINFRA), Artsdatabanken (Artsprosjektet)

Varighet: (2013 - )

 

Lenke til prosjektsiden: http://www.norbol.org/

Noen slekter er svært artsrike og hyppige mens andre er sjeldne og artsfattige. Enkelte slekter har en begrenset geografisk utbredelse, mens andre finnes over hele kloden. Noen slekter har helt spesielle adaptive tilpasninger til det miljøet de lever i, mens andre er generalister.

Slekten Pontomyia er for eksempel utelukkende marin og de voksne lever på vannoverflaten der de bruker vingene som årer. Et av hovedmålene i prosjektet er å analysere utviklingen av tilpasninger og biogeografiske mønstre i lys av det mest sannsynlige evolusjonære slektskapet.

Ved å benytte flere molekylære markører med rett mengde variasjon, vil en kunne få et bedre datagrunnlag for produksjon av statistisk holdbare hypoteser og realistiske slektskapstrær. Sentrale spørsmål er:

 • Hva er det mest sannsynlige slektskapsforholdet mellom slekter i Tanytarsini?
 • Kan geografisk utbredelse og miljøtilpasninger forklares med slektskap?

 

Kontaktpersoner: Professor Torbjørn Ekrem, Forsker Elisabeth Stur

Samarbeidspartnere: Erik Boström, NTNU Vitenskapsmuseet; Wojciech Giłka, Universitetet i Gdansk; Endre Willassen, Universitetsmuseet i Bergen

Varighet: Pågående

Finansiering: NTNU

Deler av det mitokondrielle genet COI er svært anvendelig til identifisering og avgrensning av fjærmyggarter samt til å assosiere larver og pupper med voksne individer av samme art.

Sammen med kolleger ved Biodiversity Institute of Ontario, University of Guelph jobber vi med å utvikle et DNA-bibliotek av COI-sekvenser fra fjærmygg, hovedsakelig fra den nordlige halvkule. Disse såkalte DNA-strekkodene blir gjort tilgjengelig gjennom Barcode of Life Data Systems (BOLD). Sentrale problemstillinger er:

 • Hvor store genetiske forskjeller er det mellom ulike fjærmyggarter?
 • Hvor stor sammenheng er det mellom morfologi og genetiske likheter i DNA-strekkode-data?

 

Kontaktpersoner: Professor Torbjørn Ekrem, Forsker Elisabeth Stur

Samarbeidspartnere: Biodiversity Institute of Ontario (University of Guelph, Canada)

Varighet: Pågående

Finansiering: NTNU, NorBOL

Bjørnedyr er fascinerende, mikroskopiske og kryptiske dyr som finnes i en mengde ulike økosystemer. De er plassert i en egen rekke i livets tre og er kjent for sin evne til å overleve ekstreme miljøforhold i sitt dehydrerte hvilestadium. Kunnskapen om norske bjørnedyr og deres mangfold, utbredelse og økologiske rolle i norske skoger er imidlertid ikke dokumentert. Med dette prosjektet ønsker vi å undersøke bjørnedyrmangfoldet tilknyttet ulike skogstyper og substrat i Norge, og blant annet besvare spørsmålene:

 • Er artssammensetningen av bjørnedyr avhengig av substrat og/eller skogstype?
 • Påvirker hogst bjørnedyrdiversiteten?
 • Er miljøstrekkoding en effektiv måte å dokumentere bjørnedyrs mangfold og utbredelse i skog på?

 

Prosjektet skal også utvide det nylig påbegynte DNA-strekkodebiblioteket over norske bjørnedyr.

 

Kontaktpersoner: Professor Torbjørn Ekrem, Forsker Elisabeth Stur

Samarbeidspartnere: Roberto Guidetti (Universitetet i Modena og Reggio Emilia), Łukasz Kaczmarek (Adam Mickiewicz Universitetet i Poznań), K. Ingemar Jönsson (Högskolan i Kristianstad), Terje Meier (Oslo), Iver Gjerde (NIBIO), Kristian Hassel, Markus Majaneva, Tommy Prestø, Erik Boström, Aina Mærk Aspaas (alle NTNU Vitenskapsmuseet)

Varighet: (2017-2020)

Finansiering: Artsdatabanken (Artsprosjektet)

Fjærmygg i den artsrike slekten Cricotopus er utbredt i alle verdensdeler unntatt Antarktis og har sine larvestadier i rennende og stillestående vann. Mange arter er vanskelig å skille på utseende og flere arter antas å være ukjent for vitenskapen. I tillegg tyder noen studier på at enkelte arter hybridiserer. I samarbeid med kolleger i USA og Japan ønsker vi å se nærmere på artsgrensene i sylvestris-gruppen og vil benytte molekylære og morfologiske data for å analysere artsmangfoldet.

Kontaktperson: Forsker Elisabeth Stur

Prosjektstatus: Pågående

 

Samarbeidspartnere: Professor Torbjørn Ekrem, Professor Susan Gresens (Towson University, Maryland), Forsker Natsuko Kondo (NIES, Tsukuba)

 

Finansiering: NTNU, Towson University, NIES

Artene i slekten Corynoneura er blant de minste fjærmyggene en kjenner til. De fleste artene blir ikke større enn 1-2 mm lange. I dette prosjektet revideres kjente arter og deres typer og nye arter for vitenskapen beskrives. Genetiske data og morfologi blir brukt til å analysere hvordan arter best kan skilles og DNA strekkoder blir brukt til å assosiere ulike livsstadier. Prosjektet utnytter material og data generert i tidligere Artsprosjekt og NorBOL-initiativ.

Kontaktperson: Forsker Elisabeth Stur

Prosjektperiode: 2015-2020

Samarbeidspartner: Dr. Sofia Wiedenbrug (München), Professor Torbjørn Ekrem

 

Finansiering: NTNU, privat.

Norske regnskoger er rød-lista som truede (EN) habitater i Norge. Dette 3-årige prosjektet går ut på å kartlegge og DNA-strekkode lav og lavboende sopper i norske regnskoger, fra Rogaland til Troms. Det er hovedsakelig skorpeforma lav som vokser på trær som skal kartlegges samt sopper som vokser på lav. Denne diversiteten vil kartlegges på tre ulike nivåer ved hjelp av både etablerte og nye metoder.

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Mika Bendiksby (NTNU Vitenskapsmuseet)

Samarbeidspartnere: Andreas Frisch (NTNU Vitenskapsmuseet), Einar Timdal, Gunnhild Martinsen og Harald Bratli (Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo), Jon Klepsland (BioFokus), Per Gerhard Ihlen (Asplan Viak), og Mats Wedin (Naturhistoriska Riksmuseet, Stockholm). 

Varighet: 2017-2019

Finansiering: Artsdatabanken (Artsprosjektet)

Biodiversitets estimater og rød-liste vurderinger vil bli feil dersom uoppdaget taksonomisk diversitet forblir uavdekket.  Dette prosjektet har som mål å avdekke innen-arts genetisk variasjon (kryptiske arter) i rød-lista arter av lav og karplanter ved å kombinere genomiske analyser (fylogeografi og arts-avgrensning) med utbredelsesmodellering. Både artsobservasjons-data og fysiske belegg vil bli brukt, samt relevant gammelt herbarie-materiale.

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Mika Bendiksby (NTNU Vitenskapsmuseet)

Samarbeidspartnere: Michael D. Martin, James Speed og Vibekke Vange (NTNU Vitenskapsmuseet), Einar Timdal og Rune Halvorsen (Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo) og Håkon Holien (NORD Universitet).

Varighet: 2012-

Finansiering: Artsdatabanken (Artsprosjektet) og NTNU Vitenskapsmuseet.

Overordna mål med dette prosjektet har vært å belyse evolusjonært slektskap innen underfamilie leppeblomster (Lamioideae) ved bruk av ulike molekylære metoder. Målsettinger:

 • Avdekke fylogenetiske hovedgrupper i Lamioideae, avdekke disses interne slektskap og oppdatere klassifikasjonen i henhold til dette.
 • Rekonstruere den biogeografiske historien på ulike nivå i Lamioideae og relatere denne til klimatiske og geologiske hendelser.
 • Studere allopolyploid artsdannelse.

Kontaktpersoner: Førsteamanuensis Mika Bendiksby (NTNU Vitenskapsmuseet)

Varighet: 2002-

Finansiering: Norges Forskningsråd (prosjekt nr: 154145), Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo), og NTNU Vitenskapsmuseet.

Mange insekter og edderkoppdyr i ferskvann er viktig indikatorer for miljøendringer. Spesielt artsrike grupper som vannmidd, fjærmygg og sviknott har et stort potensial for bruk i biologisk overvåkning, men er sjelden brukt fordi identifisering til art er vanskelig og mange arter er utilstrekkelig beskrevet. I tillegg har mange av disse artsgruppene en svært interessant biologi og påvirker hverandres livshistorie på flere måter. For eksempel, så er vannmiddlarver parasitter på akvatiske insekter, spesielt hyppig på fjærmygg der de bruker voksne insekter til å forflytte seg mellom levesteder. I prosjektet Water M&M vil vi revidere og øke kunnskapen om norske vannmidd, fjærmygg og sviknott gjennom målrettet innsamling i utvalgte lokaliteter i Sør-Norge. Vi vil DNA-strekkode alle arter, samarbeide tett med andre forsknings- og kartleggingsprosjekter, og sørge for kompetanseoverføring fra spesialister på de ulike organismegruppene. Sammen med Kristiansand Katedralskole Gimle, vil vi undersøke et område ved Nedre Jegersbergvann i Kristiansand og ha et undervisningsopplegg for elever på videregående skole. Water M&M vil på denne måten formidle kunnskap om tre viktige artsgrupper i ferskvann, kartlegge ukjent artsmangfold, og legge til rette for bruk av DNA-metastrekkoding i miljøundersøkelser av akvatiske økosystemer.

Prosjektet finansieres av Artsprosjektet. For mer informasjon om prosjektet se engelsk prosjektside.

Kontaktperson

Elisabeth Stur , NTNU Vitenskapsmuseet. Prosjektleder

 

Prosjektstatus

Aktiv

 

Deltakere i prosjektet

Patrycja Dominiak, freelance dipterologist og Tromsø Museum
Reinhard Gerecke freelance researcher og University of Tübingen (Tyskland)
Torbjørn Ekrem, NTNU Vitenskapsmuseet
Gaute Kjærstad, NTNU Vitenskapsmuseet
Aina Mærk Aspaas, NTNU Vitenskapsmuseet