NTNU Vitenskapsmuseets strategiplan 2017-2021:

"Vitenskap i sentrum"

 
Visjon og verdier

NTNU - Kunnskap for en bedre verden

Kreativ, konstruktiv, kritisk, respektfull og omtenksom er NTNUs kjerneverdier. 

NTNU har en faglig plattform som peker ut tre samfunnsoppdrag: NTNU skal være et breddeuniversitet, ha en teknisk-naturvitenskapelig hovedprofil og være et nasjonalt tyngdepunkt innenfor profesjonsutdanning.

NTNU Vitenskapsmuseet vil bidra til dette med vår natur- og kulturhistoriske profil, og med stor vekt på tverrfaglige perspektiver og samarbeid.

NTNU Vitenskapsmuseet er en av Norges ledende institusjoner innenfor sikring, bevaring, tilgjengeliggjøring og forskning på natur- og kulturhistoriske samlinger. Vitenskapsmuseet har profesjonsrettet utdanning innenfor arkeologi, og omfattende forvaltningsoppgaver i henhold til kulturminneloven. Museet drar fordel av å være del av et teknisk-naturvitenskapelig universitet og av å være et universitetsmuseum, noe som sikrer god integrasjon mellom forskning, forvaltning og formidling.

Vitenskapsmuseet har sin opprinnelse i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, som ble stiftet i 1760. Museet bygger på de eldste organiserte museumssamlingene i Norge, og ble offisielt skilt ut i 1873. I 1968 vedtok Stortinget opprettelsen av Universitetet i Trondheim, der museet inngikk. Vedtaket ble realisert i 1984. Ringve botaniske hage ble opprettet som følge av samme vedtak, og har siden 1981 vært del av Vitenskapsmuseet. I 1996 ble Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, NTNU, etablert.

NTNU Vitenskapsmuseet er organisert på linje med fakultetene i NTNU.

Museets samfunnsrolle

NTNU Vitenskapsmuseet skal utvikle og dele kunnskap om natur, kultur og vitenskap som grunnlag for en bærekraftig samfunnsutvikling. Museet skal sikre og forvalte de vitenskapelige samlingene og aktivere dem gjennom forskning, formidling og undervisning.

Museets særlige fortrinn

Våre særlige fortrinn er de vitenskapelige samlingene, vår tverrfaglige kompetanse, sentrale beliggenhet og lange kunnskapstradisjon.