Bevaringsbiologigruppa

Bevaringsbiologigruppa

Botanikere og zoologer (se medlemmer nederst) som driver både grunnforsking og nytteforsking innenfor bevaringsbiologi, ferskvassbiologi og vegetasjons- og populasjonsøkologi.

Bevaringsbiologigruppa driver i dag forskning på limniske (ferskvann) og terrestriske (land) systemer gjennom både grunnforskning og direkte anvendte prosjekter. Vi utnytter en kombinasjon av observasjoner og eksperimenter i felt og lab, og jobber i mange tilfeller tett opp til forvaltningsmyndigheter i stat, fylke og kommune.

Gruppas aktiviteter spenner over et bredt spekter av tema, metoder og organismegrupper, med hovedfokus på å forstå:

  • Hvilke faktorer som bestemmer arters utbredelse i tid og rom,
  • Hvordan miljøvariasjon påvirker struktur og dynamikk i ulike populasjoner, samfunn og naturtyper,
  • Hvordan endringer i arealbruk og vassdragsbruk påvirker biologisk mangfold,
  • Hvordan plante-dyr-interaksjoner påvirker populasjoner og samfunn,
  • Hvordan vi kan bevare biologisk mangfold på alle nivåer, fra naturtyper ned til genetisk variasjon innenfor en art.

Faggruppas hovedmål er:

  • Drive bevaringsbiologisk forskning på internasjonalt nivå, med en kombinasjon av grunnforskning og anvendte prosjekter
  • Videreutvikle og kvalitetssikre kartlegging og overvåking av arters fordeling
  • Opprettholde og videreutvikle verdifulle biologiske langtidsserier
  • Styrke en kunnskapsbasert naturforvaltning gjennom forskningsformidling og nært samarbeid med forvaltningsmyndigheter
  • Utdanne master- og doktorgradsstudenter innenfor bevaringsbiologi

Bilde økbe

 Fra Essand. Foto: NTNU Vitenskapsmuseet.