Økonomisk tilskudd til utgraving

Økonomisk tilskudd til utgraving

I visse tilfeller betaler staten for arkeologiske undersøkelse. Det skjer på bakgrunn av kulturminneloven § 10 første ledd tredje punktum – som omhandler mindre, private tiltak.

Ved mindre, private tiltak skal staten etter departementets bestemmelse dekke utgiftene til arkeologiske undersøkelser, helt eller delvis, dersom disse blir urimelig tyngende for tiltakshaveren.

Enhver som ønsker å sette i verk tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, på en måte som beskrevet i kulturminneloven § 3, plikter å melde fra til kulturminneforvaltningen om det planlagte arbeidet. Meldeplikten oppfylles ved at tiltakshaver sender en melding/søknad om tiltaket til rette fylkeskommune/Sametinget. En ferdigutfylt kopi av søknadsskjema skal legges ved meldingen/søknaden.

Riksantikvaren utbetaler eventuelle tilskuddsmidler til fylkeskommunen og til forvaltningsmuseet.

Kulturminneloven §10.

28 jan 2017

Bilde økonomi

Fra myntsamlingen. Foto:NTNU Vitenskapsmuseet.