Offentliggjøring av ny forskningsrapport på Ulv onsdag 01.12.21

Offentliggjøring av ny forskningsrapport på Ulv onsdag 01.12.21

Hva er det genetiske opphavet til den norsk-svenske ulvestammen?

 
Vi inviterer til presentasjon og overlevering av rapporten til oppdragsgiver Miljødirektoratet ved direktør Ellen Hambro.

Onsdag 1. desember 2021
kl 10.00 -11.00 
NTNU Vitenskapsmuseet, Suhmhusets auditorium
Erling Skakkesgt 47B
Trondheim.
 
Presentasjon av forskningsrapporten v/leder av forskningsarbeidet, professor og direktør ved NTNU Vitenskapsmuseet, Hans K. Stenøien. 
 
Lenke for streaming av presentasjonen: https://www.ntnu.no/museum

Representanter fra NTNU Vitenskapsmuseet og Miljødirektoratet vil være tilgjengelige for spørsmål og intervjuer. 
 

Oppsummering av ulverapporten:

 2021-11- 28

Den genetiske opprinnelsen til den norsk-svenske ulvebestanden har vært debattert helt siden den tilsynelatende ble reetablert på 1980-tallet. Det er stilt spørsmål om bestanden kan være nedstammet fra andre ulver enn de som hører hjemme i dagens Fennoskandia, og i hvilken grad den bærer på arvemateriale fra hund som følge av hybridisering. Slike spørsmål har tidligere vært undersøkt ved hjelp av genetiske markører uten at en med sikkerhet har kunnet fastslå det genetiske opphavet til den norsk-svenske ulven. Dette har igjen gitt rom for tvil med tanke på bruken av disse dataene i forvaltningssammenheng.

Stortinget vedtok i 2016 å be regjeringen om å sette i gang et forskningsoppdrag for å avklare det genetiske opphavet til den norsk-svenske ulvestammen. Miljødirektoratet inviterte aktuelle forskningsmiljø til en bred konkurranse hvor NTNU Vitenskapsmuseet fikk i oppdrag å lede et 3-årig samarbeid som skulle undersøke opprinnelsen til de norsksvenske ulvene på nytt, samt å undersøke graden av hybridisering mellom hund og ulv. Dette arbeidet skulle utføres ved å skaffe til veie et nytt datasett bestående av helgenomsekvenser fra hele ulvens utbredelsesområde og bestående av både moderne og historiske ulveprøver. I alt 34 forskere og institusjoner har hjulpet med innsamling av materiale, og takket være dette samarbeidet kan vi presentere resultater basert på et datasett som representerer den globale genetiske sammensetningen til ulv og hund.
 
Rapporten konkluderer for det første med at den moderne norsk-svenske ulvestammen er genetisk mest lik finsk ulv, nærmere bestemt en delpopulasjon som i dag hovedsakelig finnes i det sørvestlige Finland. Forskerne finner det ikke
sannsynlig at den opprinnelige norsk-svenske ulvebestanden, som ble utryddet en gang før 1970, bidro genetisk inn i den nåværende bestanden. Imidlertid finner vi at visse ulver som fortsatt holdes i dyrehager i Finland og Sverige genetisk sett er nærmere den historiske populasjonen, og slik sett muligvis representerer
siste gjenlevende rest av denne nå utryddede bestanden. 

I tråd med tidligere studier finner vi at dagens norsksvenske ulver har blant de laveste nivåene av innblanding fra hund sammenlignet med andre ulver i verden som vi har studert. 

Forskningen viser også at den norsk-svenske bestanden er svært innavlet sammenlignet med ulver fra andre deler av verden, og selv om den danner en egen genetisk klynge, genetisk adskilt fra andre ulvebestander, så finner vi ingen indikasjoner på spesielle eller unike genetiske tilpasninger i norsk-svensk ulv.

Dette prosjektet er gjennomført uavhengig og upartisk, uten påvirkning eller press fra noen andre instanser.
Det er resultatet av et teamarbeid utført av medarbeidere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og København universitet. Vi ønsker å takke alle som har bidratt med prøver som har gjort dette studiet mulig, så vel som medlemmer av den vitenskapelige rådgivningsgruppen.